Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Doprava, energetika, živ.prostredie

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny (drevín) vo verejnej zeleni - výrub súvisí so stavbou, investičnou akciou na pozemku mesta

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,  
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor dopravy a životného prostredia,

Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Ing. Oľga Balážová, tel. 051/3100227
Ing. Júlia Cinkanič Brtková, tel. 051/3100267

K vybaveniu potrebujete:
- kópia katastrálnej  mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny/drevín v teréne (drevina/dreviny označená/označené značkou „X“)
- písomný súhlas vlastníka, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z  nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú, ak žiadateľ nie je vlastníkom (správcom, nájomcom) a  doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k  pozemku, na ktorom drevina/dreviny rastie/rastú (§ 47 ods. 3 zákona)
- výpočet spoločenskej hodnoty dreviny/drevín, krovia, požadovanej/požadovaných na výrub, vypracovaný odbornou organizáciou, resp. odborne spôsobilou osobou (§ 95 ods. 3 písm. d) zákona)
- projektovú dokumentáciu – objekt sadových úprav
- stavba sa z  hľadiska vplyvu na životné prostredie posudzuje v  zisťovacom konaní, právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania, resp. vyjadrenie Okresného úradu z  hľadiska ochrany prírody
- doklad o  uhradení správneho poplatku za vydanie rozhodnutia podľa položky č. 160 Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o  správnych poplatkoch v  znení neskorších predpisov - fyzická osoba 10 €, právnická osoba 100 €

Spôsob vybavenia:
Vydanie súhlasu na výrub dreviny formou rozhodnutia
Rozhodnutie vydáva (schvaľuje a podpisuje) štatutár obce/mesta

Lehota na vybavenie:
30 dní, s možným predĺžením na 150 dní v zložitých prípadoch

Zákonná úprava:
zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka