Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

Vybavuje:
MsÚ,  odbor služieb pre občanov,
referát starostlivosti o deti a rodiny

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Iveta Dulínová, tel. 051/3100558

K vybaveniu potrebujete:

  • potvrdenie o umiestnení dieťaťa v zariadení
  • písomné potvrdenie zo zariadenia na výkon rozhodnutia súdu o uskutočnených návštevách
  • kópia rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti
  • originály cestovných lístkov     
  • potvrdenie o výške príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého poskytnutého centrom, alebo právoplatné rozhodnutie centra pre deti a rodiny o priznaní finančného príspevku
  • žiadosť podáva zákonný zástupca dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou
  • rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa
  • oprávneným žiadateľom je osoba s trvalým pobytom na území mesta Prešov


Poplatok:
bez poplatku
Lehota na vybavenie:   30 dní

Zákonná úprava:
Zákon NR SR č. 305/2005 Z.Z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka