Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie

Žiadosť o opakovaný nájom bytu

Vybavuje:
MsÚ, Odbor služieb pre občanov,
Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Bc. Milada Antušová, tel. 051/3100 552

K vybaveniu potrebujete:

  • občiansky preukaz,
  • kópiu zmluvy o nájme mestského nájomného bytu
  • potvrdenie o aktuálnej výške čistého mesačného príjmu žiadateľa a čistého mesačného príjmu všetkých členov domácnosti minimálne za ostatné tri kalendárne mesiace, 
  • potvrdenie o čistom mesačnom príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok a čistom mesačnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok všetkých členov domácnosti (potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti, o prídavkoch na deti, v prípade príjmov zo zahraničia je potrebný úradný preklad),
  • potvrdenie o plnení povinnej školskej dochádzky školopovinných detí,
  • potvrdenie nájomcu, resp. spoločného nájomcu, že min. dva roky bez prerušenia pracuje na území SR alebo je poberateľom dávky dôchodkového poistenia, dávky nemocenského poistenia alebo štátnej sociálnej dávky ( iba v prípade nájomného vzťahu na ul. Sabinovská. ul. Majakovského, ul. A. Prídavka),
  • čestné vyhlásenia členov domácnosti s osvedčeným podpisom (aktuálne pri osobnom podaní žiadosti),
  • súhlas so spracovaním osobných údajov (aktuálne pri osobnom podaní žiadosti)Poplatok:
bez poplatku

 

Lehota na vybavenie:
30 dní

 

Zákonná úprava:
Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2018 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov

Upozornenie:
pri vybavovaní žiadosti je nevyhnutná osobná prítomnosť žiadateľa

 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka