Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Kultúra, školstvo a šport

Žiadosť o dotáciu v oblasti kultúry

Žiadosti prijíma:
MsÚ, Odbor služieb pre občanov
Referát klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, Referát kultúry a cestovného ruchu, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
tel. 051/3100546

K vybaveniu potrebujete:
1. Vyplnený formulár - Žiadosť o dotáciu na kultúrne podujatie.
2. Doklad osvedčujúci právnu subjektivitu žiadateľa okrem výpisov z obchodného a živnostenského registra (napr. kópia stanov)
3. Kópia dokladu o pridelení IČO a DIČ, ak boli pridelené.
4. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v likvidácii.
5. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom záväzky po lehote splatnosti.
6. Správa o činnosti žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, vrátane správy o hospodárení.
7. Písomný súhlas kontaktnej osoby so spracúvaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vybavenia žiadosti.

Poplatok:
bez poplatku


Lehota na vybavenie:
podávanie žiadostí do 31.03.
schválenie Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov do 30.6.

Zákonná úprava:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka