Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Kultúra, školstvo a šport

Žiadosť o dotáciu na podporu športu v meste Prešov

Žiadosti prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, oddelenie školstva, mládeže a športu, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Michal Semančík, tel. 051/3100544

K vybaveniu potrebujete:
1. Vyplnený formulár – jeden z troch možných podľa požadovanej oblasti podpory:
• žiadosť o dotáciu na podporu činnosti športových klubov
• žiadosť o dotáciu na športové podujatia pre deti a mládež
• žiadosť o dotáciu na iné športové podujatie.
2. Aktuálny výpis z príslušného registra, na základe ktorého žiadateľ oprávnene vykonáva činnosť,
ktorá je predmetom žiadosti o poskytnutie dotácie alebo iný doklad osvedčujúci právnu subjektivitu (kópia stanov).
3. Kópia dokladu o pridelení IČO a DIČ, ak boli pridelené.
4. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v likvidácii.
5. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom záväzky po lehote splatnosti.
6. Správa o činnosti žiadateľa za predchádzajúce súťažné obdobie, vrátane správy hospodárení organizácie.
7. Miesto realizácie tréningového procesu a časový harmonogram tréningových jednotiek v aktuálnej sezóne
– len v prípade žiadosti o dotáciu na podporu činnosti športových klubov.
8. Všetky doklady, ktoré sú uvedené pri jednotlivých požadovaných údajoch, na základe ktorých sa budú dotácie pre jednotlivé kluby prideľovať - len v prípade žiadosti o dotáciu na podporu činnosti športových klubov.
9. Písomný súhlas kontaktnej osoby so spracúvaním osobných údajov v súlade so zákonom
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel vybavenia žiadosti.

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
do 31.03. – podávanie žiadostí do 30.06. – schválenie Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov
Zákonná úprava:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov

Prílohy


 
Správa o vyúčtovaní dotácie [PDF] n_2016_sprava_o_vyuctovani_dotacie.pdf n_2016_sprava_o_vyuctovani_dotacie.pdf (158.3 kB)
Správa o vyúčtovaní dotácie [DOC ] n_2016_sprava_o_vyuctovani_dotacie.doc n_2016_sprava_o_vyuctovani_dotacie.doc (34.5 kB)
Žiadosť o dotáciu na iné športové podujatie [PDF] n_2016_ziadost_o_dotaciu_na_ine_sportove_podujatie.pdf n_2016_ziadost_o_dotaciu_na_ine_sportove_podujatie.pdf (215.2 kB)
Žiadosť o dotáciu na iné športové podujatie [DOC ] n_2016_ziadost_o_dotaciu_na_ine_sportove_podujatie.doc n_2016_ziadost_o_dotaciu_na_ine_sportove_podujatie.doc (38.5 kB)
Žiadosť o dotáciu na športové podujatie pre deti a mládež [PDF] n2016_ziadost_o_dotaciu_na_sportove_podujatie_pre_deti_a_mladez.pdf n2016_ziadost_o_dotaciu_na_sportove_podujatie_pre_deti_a_mladez.pdf (215.1 kB)
Žiadosť o dotáciu na športové podujatie pre deti a mládež [DOC ] n2016_ziadost_o_dotaciu_na_sportove_podujatie_pre_deti_a_mladez.doc n2016_ziadost_o_dotaciu_na_sportove_podujatie_pre_deti_a_mladez.doc (43.5 kB)
Žiadosť o dotáciu na podporu činnosti športových klubov - PDF n_2016_Ziadost_o_dotaciu_na_podporu_cinnosti_sportovych_klubov.pdf n_2016_Ziadost_o_dotaciu_na_podporu_cinnosti_sportovych_klubov.pdf (225.2 kB)
Žiadosť o dotáciu na podporu činnosti športových klubov - DOC n_2016_Ziadost_o_dotaciu_na_podporu_cinnosti_sportovych_klubov.doc n_2016_Ziadost_o_dotaciu_na_podporu_cinnosti_sportovych_klubov.doc (48.5 kB)
ÚvodÚvodná stránka