Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Kultúra, školstvo a šport

Žiadosť o dotáciu na podporu športu v meste Prešov

Žiadosti prijíma:
MsÚ, Odbor služieb pre občanov
Referát klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, Referát školstva, mládeže a športu, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Michal Semančík, tel. 051/3100544

K vybaveniu potrebujete:
1. Vyplnený formulár – jeden z troch možných podľa požadovanej oblasti podpory:
• žiadosť o dotáciu na podporu činnosti športových klubov
• žiadosť o dotáciu na športové podujatia pre deti a mládež
• žiadosť o dotáciu na iné športové podujatie.
2. Doklad osvedčujúci právnu subjektivitu žiadateľa okrem výpisov z obchodného a živnostenského registra (napr. kópia stanov)
3. Kópia dokladu o pridelení IČO a DIČ, ak boli pridelené.
4. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v likvidácii.
5. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom záväzky po lehote splatnosti.
6. Správa o činnosti žiadateľa za predchádzajúce súťažné obdobie, vrátane správy hospodárení organizácie.
7. Miesto realizácie tréningového procesu a časový harmonogram tréningových jednotiek v aktuálnej sezóne
– len v prípade žiadosti o dotáciu na podporu činnosti športových klubov.
8. Všetky doklady, ktoré sú uvedené pri jednotlivých požadovaných údajoch, na základe ktorých sa budú dotácie pre jednotlivé kluby prideľovať - len v prípade žiadosti o dotáciu na podporu činnosti športových klubov.
9. Písomný súhlas kontaktnej osoby so spracúvaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vybavenia žiadosti.

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
do 31.03. – podávanie žiadostí do 30.06. – schválenie Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov
Zákonná úprava:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka