Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Vydávanie voličského (hlasovacieho) preukazu

Popis

Služba umožňuje na požiadanie voliča vydať elektronicky  v zmysle § 46 ods. 4  zákona č.  180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov hlasovací preukaz.

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Ako požiadať o vydanie preukazu

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách mesta Prešov. V takomto prípade mesto Prešov vydá voličovi hlasovací preukaz bezodkladne.

  • Písomne (v listinnej forme)

     Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu Prešov najneskôr
15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. V takomto prípade mesto Prešov zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti. Ak volič v písomnej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba (splnomocnenec), musí v žiadosti uviesť jeho meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

  • Elektronicky (formou e-mailu)

     Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu Prešov na elektronickú
(e-mailovú) adresu volby@presov.sk najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb  Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. V takomto prípade mesto Prešov zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti. Ak volič v elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba (splnomocnenec), musí v žiadosti uviesť jeho meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

  • Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom (splnomocnenca)

     Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu prostredníctvom splnomocnenca najneskôr posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15.03.2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29.03.2019) v úradných hodinách mesta Prešov. Volič v žiadosti uvedie meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu splnomocnenca. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. V takomto prípade mesto Prešov vydá splnomocnencovi hlasovací preukaz bezodkladne. Splnomocnenec je povinný prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Ochranné prvky

Tlačivo hlasovacieho preukazu musí mať ochranné prvky a miesto pre údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3. Hlasovací preukaz opatrí obec odtlačkom úradnej pečiatky obce. Na hlasovacom preukaze musí byť ďalej miesto pre údaje o mene a priezvisku osoby, ktorá ho vydala, pre jej podpis, dátum jeho vydania a miesto pre údaj, pre aké voľby sa vydáva.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku .


 
ÚvodÚvodná stránka