Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Výberové konania

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PDF

 
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV DOC

 

Výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci organizačného odboru Mestského úradu v Prešove

MESTO PREŠOV
Hlavná 73

080 01 Prešov

 

 

vyhlasuje výberové konanie

 

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na obsadenie miesta:

 

 

vedúci organizačného odboru Mestského úradu v Prešove

 

u zamestnávateľa:

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01  Prešov

 

1. Kvalifikačný predpoklad:

 • ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

2. Zákonné predpoklady v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť

 

3. Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • znalosť legislatívy týkajúcej sa činnosti odboru, a to najmä v oblasti komunálnych služieb,  údržby zelene, správy odpadov a hospodárskej prevádzky (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., zákon
  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p., zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákon
  č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.)
 • ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet)
 • výborné organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, odolnosť voči stresu, orientácia na ciele

 

4. Vítané požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • minimálne 5 rokov riadiacej praxe po ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
 • výhodou je prax v oblasti verejnej správy

 

5. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  (pri vzdelaní získanom v zahraničí je potrebné doložiť doklad o vzdelaní na výkon povolania v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní dokladu o vzdelaní pre výkon povolania vydané pred 1.1.2016)
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme
 • súhlas uchádzača so spracúvaním poskytnutých osobných údajov na účel výberového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.


6. Výberové konanie bude pozostávať z týchto častí:
 

A. Písomná  forma (odborný test z legislatívy uvedenej v bode 3)

B. Písomná forma (psychologické posúdenie predpokladov pre výkon pracovnej činnosti vedúceho zamestnanca)

C. Pohovor

 

7. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Uzávierka prijímania žiadostí je 10.11.2017 (piatok) o 12.00 hod. V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené Mestu Prešov. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať písomne v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – ORGANIZAČNÝ ODBOR – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

 

Mesto Prešov

Mestský úrad v Prešove

oddelenie podporných činností

Hlavná 73

080 01  Prešov

alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, Prešov.


 
ÚvodÚvodná stránka