Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Výberové konania

Výberové konanie na obsadenie miesta: stavebný dozor (odbor strategického rozvoja oddelenie investičnej činnosti)

MESTO PREŠOV

 

vyhlasuje výberové konanie

 

na obsadenie miesta:

 

stavebný dozor  

(odbor strategického rozvoja
oddelenie investičnej činnosti)

na dobu určitú

u zamestnávateľa:

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01  Prešov
 

1. Kvalifikačný predpoklad:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania

-vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalárske) alebo
úplné  stredoškolské  vzdelanie (ukončené maturitnou skúškou) príslušného technického zamerania

 

a.

 

- osvedčenie odbornej spôsobilosti pre činnosť stavebného dozoru podľa

  zákona č. 138/1992 Zb.  o autorizovaných architektoch a autorizovaných

  stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

U uchádzača, ktorý spĺňa požadovanú prax je možné akceptovať dodatočné získanie odbornej spôsobilosti na výkon stavebného dozoru najneskôr do 3 mesiacov od nástupu do zamestnania.

 

 

2. Iné predpoklady v zmysle zákona:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 •  

 

3. Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť právnych predpisov najmä z oblasti prípravy a uskutočňovania stavieb, základných požiadaviek na stavby, pojmov stavebného poriadku,územného konania, stavebného konania, kolaudačného konania a to najmä
  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ďalších právnych predpisov z oblasti prípravy a uskutočňovania stavieb a predpisov z oblasti normotvorby a stavebných výrobkov.
 • ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet)
 • minimálne 5 rokov odbornej praxe ako asistent stavbyvedúceho alebo asistentstavebného dozoru po ukončení stredoškolského vzdelania, alebo vysokoškolského vzdelania I. stupňa, alebo minimálne 3 roky odbornej praxe ako asistent stavbyvedúceho alebo asistentstavebnéhodozoru po ukončení vysokoškolského vzdelania II. stupňa

 

4. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • fotokópia dokladu o získaní odbornej spôsobilosti na výkon

činnosti stavebného dozoru (osvedčenie odbornej spôsobilosti), ak je k dispozícii

 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme
 • súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

 

5. Výberové konanie sa uskutoční pohovorom pred výberovou komisiou.

 

6. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Uzávierka prijímania žiadostí je 6.11.2017 (pondelok) o 15.00 hod. V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené
Mestu Prešov. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „výberové konanie – stavebný dozor – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

     Mesto Prešov

Mestský úrad v Prešove

oddelenie podporných činností

Hlavná 73

080 01  Prešov

alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, Prešov.

 

7. Dátum a miesto konania výberového konania:

Výberové konanie sa uskutoční dňa 8.11.2017 (streda) o 13.00 hod. na Mestskom úrade v Prešove, Hlavná 73, I. poschodie vpravo, malá radná sieň. Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky doklady požadované v bode 4. Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa v deň uskutočnenia výberového konania dostavili na
Mestský úrad v Prešove.

 

 

Predpokladaný termín nástupu: 15.11.2017


 
Súbor na stiahnutie stavebný dozor.pdf stavebný dozor.pdf (59.2 kB)
ÚvodÚvodná stránka