Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Výberové konania

Výberové konanie na obsadenie miesta: projektový manažér (odbor strategického rozvoja, oddelenie riadenia projektov)

MESTO PREŠOV

 

vyhlasuje výberové konanie

 

na obsadenie miesta:

 

projektový manažér

(odbor strategického rozvoja, oddelenie riadenia projektov)

na dobu určitú

 

u zamestnávateľa:

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01  Prešov
 

1. Kvalifikačný predpoklad:

 •  ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 

2. Iné predpoklady v zmysle zákona:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 •  

 

3. Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu a to najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • znalosť dokumentu Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020
 • znalosť programových dokumentov k jednotlivým operačným programom
 • prax na pozícii projektového manažéra, vrátane manažovania projektov financovaných z prostriedkov EÚ
 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, rozhodnosť, odolnosť voči stresu
 • ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet)
 • znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka

 

4. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme
 • motivačný list
 • certifikáty a osvedčenia preukazujúce:

- odborné vzdelávanie so zameraním na problematiku riadenia projektov

   podporených zo zdrojov EÚ

 • referencie vo vzťahu k príprave a implementácii projektov podporených zo zdrojov EÚ (názov projektu, výška oprávnených výdavkov, názov operačného programu, uvedenie firmy/spoločnosti, kontaktnej osoby a tel. kontaktu)
 • súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

 

5. Výberové konanie sa uskutoční pohovorom pred výberovou komisiou.

 

6. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Uzávierka prijímania žiadostí je 6.11.2017(pondelok) o 15.00 hod.  V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené Mestu Prešov. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

 

Žiadosť o účasť na výberom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „výberové konanie – projektoVý manažér – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Mesto Prešov

Mestský úrad v Prešove

oddelenie podporných činností

Hlavná 73

080 01  Prešov

     alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Prešove,

     Hlavná 73, Prešov.

 

7. Dátum a miesto konania výberového konania:

Výberové konanie sa uskutoční dňa 8.11.2017 (streda) o 9.00 hod. na Mestskom úrade v Prešove, Hlavná 73, I. poschodie vpravo, malá radná sieň. Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia podmienky stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky doklady požadované v bode 4. Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa v deň uskutočnenia výberového konania dostavili na Mestský úrad v Prešove.

 

Predpokladaný termín nástupu: 15.11.2017


 
ÚvodÚvodná stránka