Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Výberové konania

Výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent (organizačný odbor, oddelenie komunálnych služieb, úsek komunálnych služieb)MESTO PREŠOV

 

vyhlasuje výberové konanie

 

na obsadenie miesta:

 

odborný referent

(organizačný odbor, oddelenie komunálnych služieb, úsek komunálnych služieb)

na dobu určitú

 

u zamestnávateľa:

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01  Prešov

 

1. Kvalifikačný predpoklad:

 •  stredoškolské vzdelanie v odbore dopravné stavby, resp. pozemné stavby, alebo vysokoškolské vzdelanie I. resp. II. stupňa v odbore dopravné stavby, resp. pozemné stavby

 

2. Iné predpoklady v zmysle zákona:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť

 

3.  Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu, a to najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 •  znalosť legislatívy v oblasti stavebníctva a dopravy, a to najmä zákon č. 135/1961 Zb. zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),  zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách- zákony v znení neskorších predpisov
 • znalosť a schopnosť čítať stavebné výkresy
 • výhodou je  prax v oblasti stavebníctva – projektant, stavebný dozor, stavbyvedúci (s doložením certifikátov,  ak sú k dispozícii)   
 • ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet)

 

4.     Popis pracovnej pozície:

 • zabezpečovanie údržby a opráv miestnych komunikácií a nadväzných zariadení cestného fondu, zabezpečovanie údržby dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení
 • zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií
 • odborná príprava podkladov na rozhodovanie na úseku cestných komunikácií v stanovenom rozsahu na úrovni mesta
 • spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík v samospráve ako podklad na riadenie, rozhodovanie, resp. kontrolu
 • spracovanie podkladov pre prípravu rozpočtu na úseku miestnych komunikácií a dažďovej kanalizácie, poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní a aktualizácií pasportu miestnych komunikácií a dažďovej kanalizácií
 • kontrola faktúr po vecnej a číselnej stránke
 • spracovanie písomnej agendy, riešenie podnetov, sťažností, OPS, požiadaviek občanov, firiem, poslancov MsZ, súčinnosť pri poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
 • zabezpečovanie inventarizačných záznamov v rámci majetku mesta, cestného fondu
 • účasť na územných a stavebných konaniach, kolaudáciách a kontrolných dňoch
 • vypracovanie stanovísk k predloženým projektovým dokumentáciám
 • poskytovanie súčinnosti pri príprave zmlúv a dodatkov k nim pre činnosti údržby MK a dažďovej kanalizácie
 • poskytovanie súčinnosti pri verejnom obstarávaní prác, služieb a tovarov na údržbu MK a údržbu dažďovej kanalizácie
 • plní ďalšie uložené pracovné úlohy podľa pokynov a potrieb nadriadeného, resp. zamestnávateľa.

 

5. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme
 • motivačný list
 • súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

 

 

6. Výberové konanie bude pozostávať  z pohovoru pred výberovou komisiou.

 

 

7. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Uzávierka prijímania žiadostí je 19.12.2017 (utorok) o 14.00 hod.  V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené Mestu Prešov. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – odborný referent/ODDELENIE KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

 

Mesto Prešov

Mestský úrad v Prešove

oddelenie podporných činností

Hlavná 73

080 01  Prešov

alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Prešove,

Hlavná 73, Prešov.

 

8. Dátum a miesto konania výberového konania

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20.12.2017(streda) o 13.00 hod. na Mestskom úrade v Prešove, Hlavná 73, I. poschodie vpravo, malá radná sieň. Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia podmienky stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky doklady požadované v bode 5. Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa v deň uskutočnenia výberového konania dostavili na Mestský úrad v Prešove.

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.01.2018

 

UPOZORNENIE

Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v zmysle § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.


 
ÚvodÚvodná stránka