Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Stavebné činnosti

Územné rozhodnutie

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientského centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, Stavebný úrad
Jarková 26, Prešov

Potrebujete:

  • v dvoch vyhotoveniach situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa návrh týka zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania a aj mapový podklad v mierke 1: 10 000 až 1: 50 000 s vymedzením hraníc územia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu
  • v dvoch vyhotoveniach situačný výkres stavby vo formáte A4
  • v dvoch vyhotoveniach dokumentácia pre územné rozhodnutie
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta Prešov (napr. záväzné stanovisko Odboru hlavného architekta mesta, odboru dopravy, životného prostredia – oddelenia dopravy a životného prostredia, stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove, rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Pozemkový a lesný odbor o vyňatí z poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho úradu SR, odboru dráhový stavebný úrad, Bratislava,  stanoviská Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie - jednotlivých zložiek životného prostredia EIA, ŠVS, OO, OH, OP a TK, Okresného úradu Prešov, odboru krízového riadenia a CO. Príslušného cestného správneho orgánu podľa triedy dotknutej komunikácie , iné stanoviská predpísané osobitnými predpismi)
  • vyjadrenia dotknutých orgánov správcov inžinierskych sietí
  • aktuálna snímka z katastrálnej mapy ( nie staršia ako 3 mesiace)
  • písomný súhlas vlastníkov nehnuteľností podľa § 38 stavebného zákona v ktorom prehlásia, že súhlasia s vydaním ÚR , na nehnuteľnostiach, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby, vrátane inžinierskych sietí (v prípade, že navrhovateľ nemá k pozemkom vlastnícke práva)


Upozornenie:
rozhodnutie o umiestnení stavby sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

Poplatky:
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.

Lehota:
v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú)

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka