Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovisko 5 - Uzavretie manželstva, prijatie priezviska, doplnenie mena

Uzavretie manželstva

Vybavuje:
MsÚ,   odbor vnútornej správy,
oddelenie matričného úradu, Jarková 26, Prešov
Tel. kontakt: 051/3100506      e-mail: anna.komanicka@presov.sk, matrika@presov.sk  

Žiadosť na uzavretie manželstva sa vypisuje čitateľne, paličkovým písmom a podáva sa na príslušnom matričnom úrade. V  prípade uzavretia manželstva na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov, v prípade cirkevného sobáša podľa miesta uzavretia manželstva. Termín a  hodinu uzavretia manželstva v  obradnej sieni mesta Prešov je možné dohodnúť až pri podaní žiadosti.

Sobášne dni a hodiny na uzavretie manželstva pred Matričným úradom mesta Prešov  schválené uznesením MsZ mesta Prešov:
- štvrtok: od 13:30 hod do 15:30 hod. vrátane
- sobota: od 13:30 hod do 18:00 hod. vrátane
s výnimkou  štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja

a) Uzavretie manželstva štátnymi občanmi SR

K  vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz, cestovný pas,
- rodný list,
- právoplatný rozsudok o  rozvode predchádzajúceho manželstva,
- úmrtný list nebohého manžela – manželky v  prípade, ak je snúbenec vdovec – vdova,
- v  prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v  cudzine tento predkladá doklad – potvrdenie o  pobyte a stave, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu.
Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť i  právoplatný rozsudok  súdu o  povolení uzavrieť manželstvo.

Poplatok: 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 70 €              
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby – 20 €      

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt – 200 €  

Lehota na vybavenie:
na počkanie                                                                                                                                          

Všetky doklady spolu so žiadosťou musia byť predložené na matričnom úrade najmenej 7 dní pred dátumom uzavretia manželstva.                                                                                                                        

Zákonná úprava:
§ 27 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v  znení neskorších predpisov
§ 6 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o  rodine v  znení neskorších predpisov

b) Uzavretie manželstva s cudzincom
K  vybaveniu potrebujete:
Štátny občan SR:
- platný občiansky preukaz, cestovný pas,
- rodný list,
- právoplatný rozsudok o  rozvode predchádzajúceho manželstva,
- úmrtný list nebohého manžela – manželky v  prípade, ak je snúbenec vdovec – vdova,
- v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v  cudzine predkladá doklad – potvrdenie o  pobyte a stave, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu.
Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť i právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Cudzinec:
- platný cestovný pas,
- rodný list s  príslušnými legalizačnými doložkami,
- právoplatný rozsudok o  rozvode predchádzajúceho manželstva – s  príslušnými legalizačnými doložkami,
- úmrtný list nebohého manžela – manželky v  prípade, ak je snúbenec vdovec – vdova – s  príslušnými legalizačnými doložkami,
- doklad o  osobnom stave s  príslušnými legalizačnými doložkami, nie starší ako 6 mesiacov
- doklad o  pobyte s  príslušnými legalizačnými doložkami

Poplatok:   
70,00  €                 
Smernica primátora mesta Prešov  SP-17 Správne poplatky vyberané mestom Prešov, Sadzobník správnych poplatkov  II. časť,   položka 18, písm. f) 

Lehota na vybavenie:
1 až 10 dní                                                                                                                                                   
Všetky doklady spolu so žiadosťou musia byť predložené na matričnom úrade najmenej 14 dní pred dátumom uzavretia manželstva.                                                                                                                 

Upozornenie:
- všetky doklady vydané v  cudzine (s  výnimkou cestovného pasu) musia byť opatrené príslušnými legalizačnými
doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka,
- v  prípade, ak cudzinec neovláda slovenský jazyk si musia snúbenci zabezpečiť k  obradu na matričnom úrade súdneho tlmočníka.
Zákonná úprava:
§ 27, § 28 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v  znení neskorších predpisov
§ 6 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o  rodine v  znení neskorších predpisov

c) Uzavretie manželstva na matričnom úrade – na základe povolenia – delegačky

K  vybaveniu potrebujete:
- doklady uvedené  v bode  a),   b),
- žiadosť na uzavretie manželstva, potvrdenú príslušným matričným úradom podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov,
- povolenie príslušného matričného úradu podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Poplatok:
20 €                 
Smernica primátora mesta Prešov SP-17 Správne poplatky vyberané mestom Prešov, Sadzobník správnych
poplatkov  II. časť,   položka 18, písm. b)                                                                                                

Lehota na vybavenie:                                                                                                              Všetky doklady spolu so žiadosťou musia byť predložené na matričnom úrade minimálne 7 dní pred dátumom uzavretia manželstva                                                                                                                                   

Zákonná úprava:                                                  

§ 4 ods.2 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o  rodine v  znení neskorších predpisov

d) Uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom – vydanie povolenia uzavrieť manželstvo mimo Prešova

K  vybaveniu potrebujete:
- doklady uvedené v  bode a), b)

Poplatok:   
20 €  - štátni občania SR
35 € - sobáš s cudzincom                             
Smernica primátora mesta Prešov  SP-17 Správne poplatky vyberané mestom Prešov, Sadzobník správnych
poplatkov  II. časť, položka 18, písm. a),   e)

Zákonná úprava:
§ 4 ods.2 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o  rodine v  znení neskorších predpisov

Žiadosť o uzavretie manželstva je potrebné vytlačiť obojstranne.

Prílohy

 


 
ÚvodÚvodná stránka