Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie

Stravovanie

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb,
oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Ing. Daniel Milenovský, tel. 051/3100554

 

K vybaveniu potrebujete:
- vyplniť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v jedálni a poskytnutie príspevku na stravný lístok
- doklad o výške príjmu žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb
V prípade nároku na poskytnutie príspevku mesta na stravný lístok je potrebné doložiť:
- doklad o aktuálnej výške príjmu žiadateľa a príjmov členov domácnosti žiadateľa za predchádzajúci mesiac, resp. pri nepravidelnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok a právoplatné rozhodnutie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, ak bolo vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
- doklady o úhrade nákladov spojených s bývaním za predchádzajúce tri mesiace, resp. dohodu o uznaní a splácaní dlhu na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu, ktorú spláca v dohodnutých splátkach

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní

Upozornenie:
Záujemca, ktorý má záujem o stravovanie prostredníctvom jedálne, môže písomnou žiadosťou požiadať MsÚ Prešov o stravovanie v týchto zmluvných zariadeniach:
1. jedáleň DC Družba
2. jedáleň DC Sabinovská
3. jedáleň DC Nižná Šebastová
4. jedáleň SČK, Jarkova 45
Strava (obed) sa v uvedených zriadeniach poskytuje v pracovných dňoch.
Donáška stravy do domácnosti sa zabezpečuje prostredníctvom poskytovateľa sociálnej služby v jedálni FOOD Service s.r.o., Kvetná 12
5. jedáleň Zariadenie pre seniorov Veselá
6. jedáleň Zariadenie pre seniorov Cemjata
7. jedáleň DSS Volgogradská 5
Strava (obed) sa v uvedených zariadeniach poskytuje nepretržite.

Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka