Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Projekty s finančnou podporou EÚ

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov

LogoVypracovaním strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov“, sa systematizuje problematika dopravy v meste Prešov. Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a spolufinancovaný Kohéznym fondom EÚ.

Priebeh realizácie projektu:

Dňa 28.09.2017 podpísalo mesto Prešov Zmluvu o dielo na vypracovanie Stratégie udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov s vybraným dodávateľom na základe realizovaného verejného obstarávania, t.j. NDCON, s.r.o. Praha. Zmluva vstúpila do platnosti po jej zverejnení dňa 30.09.2017. Od uvedeného dátumu začal dodávateľ  realizovať hlavnú aktivitu projektu jej prvou fázou: zberom údajov o doprave v meste Prešov, dopravnými prieskumami a inými súvisiacimi aktivitami. Prvé výsledky z tejto fázy by mali byť dostupné v marci/apríli 2018, kedy začne dodávateľ s dopravným modelovaním a analýzami.

V októbri 2017 začal zhotoviteľ s realizáciou potrebných dopravných prieskumov, pričom sa podarilo uskutočniť sčítanie cestnej dopravy na hraniciach mesta Prešov (17.-18.10.), smerový dopravný prieskum (30 profilov, 25.10.), čiastočne prieskum statickej dopravy (parkoviská v meste a na sídliskách, 24.-25.10.) a od 22.10. bol spustený prieskum ASD v rozsahu trvania 4 týždňov v dvoch profiloch.

Ku koncu januára 2018 sú všetky dopravné prieskumy dokončené a vyhodnotené, s výnimkou prieskumu statickej dopravy, kde pre úplné ukončenie tohto prieskumu je ešte  potrebné realizovať prieskum striedania vozidiel na parkovacích miestach počas dvoch pracovných dní. Zber údajov je takmer ukončený a zhotoviteľ začal realizovať dopravné modelovanie, kde do dopravného modelu boli napr. zapracované výsledky prieskumov dopravného správania a smerového prieskumu vonkajších vzťahov, prebehol výpočet dopravných objemov podľa segmentácie dopravného dopytu, bola analyzovaná distribučná funkcia pre každý segment dopravného dopytu na základe prieskumu dopravného správania,  bola dokončená tvorba sietí automobilovej, hromadnej a cyklistickej dopravy vrátene aktuálnej organizácie dopravy a i. Z pohľadu analýz, bola dokončená demografická analýza a prognóza vrátane scenárov rozvoja, boli spracované nadväzné GIS analýzy zdrojov a cieľov na území mesta Prešova a okolitých obcí, a okrem iných bola vypracovaná aj analýza územia z pohľadu rozvoja bývania, služieb a výroby (zamestnanosti) pre vypracovanie scenárov rozvoja územia.

Začiatkom februára 2018, okrem analytických a dopravných modelovacích prác, pristúpil už zhotoviteľ k spracovaniu prvotných návrhov, ktoré by mali byť v marci 2018 predstavené odbornej verejnosti. Analytickú časť, vrátane dopravného modelovania plánuje zhotoviteľ dokončiť po pripomienkovaní do polovice apríla 2018.

Dňa 18.4. 2018 zhotoviteľ odovzdal mestu Prešov kompletne spracovaný funkčný celok „Zber údajov, prieskumy, dopravné modelovanie a analýzy“, ktorý predstavuje prvý z troch častí celého diela. Od tohto momentu sú práce venované strategickej časti dokumentu, ktorá by mala byť hotová pre odbornú diskusiu v júni 2018.

V mesiaci máj 2018 bola zhotoviteľom v rámci  aktivity Dopravný model vytvorená modelová sieť budúceho stavu 2025 s obchvatmi D1 a D4 a boli vypočítané záťažové diagramy pre túto sieť s jestvujúcimi dopravnými vzťahmi. Zároveň bol vypočítaný rozdielový kartogram intenzít dopravy pre subvarianty II. etapy obchvatu R4 s dvomi a štyrmi jazdnými pruhmi.  V návrhovej časti boli dokončené výpočty kapacity križovatiek pre posúdenie potrebnosti ich skapacitnenia v jestvujúcom a návrhových stavoch, zároveň bola definovaná vízia stratégie a návrhy jednotlivých cieľov a opatrení pre rozvoj cestnej siete, verejnej dopravy, cyklistickej a pešej dopravy.
V  Prahe sa konal seminár za účasti poslancov zastupiteľstva a vedúceho odboru dopravy, na ktorom boli prezentované práce na plánovaní udržateľnej mobility v hlavnom meste Českej republiky, ukážky premávky parciálnych trolejbusov a dispečingu cestnej a hromadnej dopravy a zároveň súčasťou seminára bol odborný seminár k návrhovej časti. Dňa 22.5.2018 boli v Prešove prezentované výsledky analýzy a rozpracovanosti návrhovej časti na poradnej komisii primátorky mesta Prešova.

V období júl 2018 zhotoviteľ v aktivite Dopravný model dokončil model cestnej dopravy a boli spracované kartogramy intenzít dopravy pre posúdenie vplyvu výstavby obchvatov D1 a R4 na intenzity dopravy v spolupráci s NDS, a.s. Zároveň boli spracované definitívne kartogramy cestnej dopravy pre rok 2017 a pre scenáre BAU, DO-ALL-V a DO-ALL-R pre rok 2040. Pri Návrhovej časti bola navrhnutá konečná verzia vízie, cieľov a opatrení. V rámci aktivity SEA boli začaté práce na spracovaní Správy o strategickom dokumente.

V mesiaci august 2018 boli v rámci aktivity Dopravný model dokončené práce na dopravnom modeli cestnej dopravy a práce na celom multimodálnom modeli, boli vypracované kartogramy zaťaženia cestnej siete automobilovou dopravou pre jestvujúci stav a všetky návrhové scenáre pre Návrhovú časť. Zároveň v rámci aktivity Návrh bol dokončený zoznam projektov a výkresová dokumentácia návrhu cestnej siete, boli dokončené návrhy linkového vedenia mestskej hromadnej dopravy pre scenáre DO-ALL-V a DO-ALL-R a konečná verzia vízie, cieľov a opatrení. Aktivita zároveň zahŕňala vypracovanie zoznamu projektov systémových, infraštruktúrnych a organizačných a vypracovanie záverečnej správy druhého celku Stratégie – Návrhová časť. V tomto mesiaci bolo na Okresnom úrade podané Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. čím bol zahájený proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (proces SEA).

Dňa 15.5.2019 bola prezentovaná spracovateľom dokončená Návrhová časť na pracovnom stretnutí projektu PROMETEUS (PROMotion of E-mobiliTy in EU regionS) organizovanom Prešovským samosprávnym krajom. V rámci Zasadnutia Subkomisie pre statickú dopravu vo veci  Všeobecno - záväzného nariadenia o parkovaní v meste Prešov, bolo spracovateľom Stratégie prednesené stručné hodnotenie pripraveného dokumentu. Dňa 24.05.2019 spracovateľka Posudku hodnotenia strategického dokumentu oznámila mestu, že nebolo vyžiadané stanovisko SSC a NDS požadované stanoviskom Ministerstva dopravy a výstavby zo dňa 6.2.2019. Súhlasné stanovisko NDS, a.s. bolo doručené mestu Prešov dňa 28.5.2019.

Posudok hodnotenia strategického dokumentu bol mestu Prešov doručený dňa 03.06.2019. Zároveň bol celý projekt so všetkými zapracovanými pripomienkami zverejnený na webovej stránke mesta Prešov. Súhlasné stanovisko SSC bolo prevzaté dňa 13.06.2019. Dňa 17.6.2019 prebehlo rokovanie spracovateľa SURDMP s vedúcou investičného úseku SSC Košice na tému „Pripomienky“. Boli dohodnuté úpravy označenia niektorých ciest I. triedy v SURDMP tak, aby bolo v súlade s plánmi SSC, vlastné opatrenia zostali nezmenené. SSC obratom odoslalo súhlasné stanovisko k procesu SEA mestu Prešov. Súhlasné Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu bolo mestu Prešov doručené dňa 18.06.2019. Mesto Prešov prevzalo Návrhovú časť vrátane plánu implementácie a monitorovania so všetkými zapracovanými pripomienkami z procesu SEA dňa 19.06.2019.

Dňa 26.6.2019 bola Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov prezentovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva a následne schválená Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov uznesením č. 128/2019.

Súvisiace články:
Prešov má svoj Masterplan. Ako mestu pomôže dôležitý strategický dokument?
V Prešove idú nastavovať semafory. Pomôže to doprave?
Prešov si dal vypracovať strategický dokument pre oblasť dopravy
Kritickú dopravnú situáciu v Prešove zlepší Masterplan
Mesto Prešov dostane dotáciu na dopravný Masterplan
Mesto Prešov dostane dotáciu na dopravný Masterplan
V Prešove počas týždňa mobility aj bezplatná doprava
Prešov je SMART
Prešov obhájil svoje projekty na zlepšenie dopravy v meste
Schválených 800 000 pre dopravu

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk
Odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk
 

 

 


 

Na tejto stránke Mesto Prešov poskytuje informácie týkajúce sa projektov mesta, ktoré sú podporené zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Prostriedky z Európskej únie pre nové programové obdobie 2014 - 2020 sú získavané v rámci konkrétnych operačných programov (OP), a to najmä:

  • OP Integrovaná infraštruktúra;
  • OP Ľudské zdroje;
  • OP Kvalita životného prostredia;
  • Integrovaný regionálny OP;
  • OP Efektívna verejná správa a pod.

Zároveň sa mesto Prešov uchádza aj o prostriedky z fondov Európskej únie v rámci programov cezhraničnej, nadnárodnej i medziregionálnej spolupráce, napr.:

  • INTERREG V-A PL- SK 2014 - 2020;
  • INTERREG EUROPE 2014 - 2020;
  • URBACT III a pod.

Sekcia obsahuje projekty v rôznom štádiu rozpracovanosti (pripravované, v štádiu realizácie, realizované – ukončené), zoradené chronologicky. Okrem toho, každý projekt obsahuje informácie v nasledovnej štruktúre: Žiadateľ, Program, Prioritná os, Opatrenie, Gestor programu, Celkový rozpočet projektu, Poskytnutá výška NFP, Spolufinancovanie, Vlastné zdroje celkom, Termín realizácie aktivít projektu, Dátum podania žiadosti, Miesto realizácie, Ciele projektu, Výsledky projektu, Prepojenie na Program rozvoja mesta Prešov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025, Fáza realizácie projektu. Každý projekt je podrobne dokumentovaný aj na fotografiách.


 
ÚvodÚvodná stránka