Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Stavebné činnosti

Stavebné povolenie

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, Stavebný úrad

Jarková 26, Prešov

Potrebujete:

  • právoplatné územné rozhodnutie (ak bolo vydané)
  • aktuálne doklady, ktorými stavebník preukazuje, že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby
  • aktuálnu snímku z katastrálnej mapy, nie staršiu ako 3 mesiace
  • v dvoch vyhotoveniach projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) vypracovanú oprávnenou osobou; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta Prešov (napr. záväzné stanovisko Odboru hlavného architekta mesta, odboru dopravy, životného prostredia – oddelenia a životného prostredia, rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Pozemkový a lesný odbor o vyňatí z poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho úradu SR, odboru dráhový stavebný úrad, Bratislava, stanoviská Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, stanoviská Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie (jednotlivé zložky), odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odboru krízového riadenia, stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. PBaH Košice)
  • mená a adresy účastníkov konania
  • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
  • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby


Upozornenie:
rozhodnutie o podanej žiadosti sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

Poplatky:
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.

Lehota:
v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní

 

Prílohy


 
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby [PDF ] 1._z_o_predlzenie_terminu_dokoncenia_stavby.pdf 1._z_o_predlzenie_terminu_dokoncenia_stavby.pdf (77.9 kB)
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby [DOC] 1._z_o_predlzenie_terminu_dokoncenia_stavby.doc 1._z_o_predlzenie_terminu_dokoncenia_stavby.doc (222.5 kB)
Žiadosť o zriadenie vodnej stavby, studne a na odber podzemných vôd [PDF ] 3._z_o_vodne_stavby.pdf 3._z_o_vodne_stavby.pdf (110.1 kB)
Žiadosť o zriadenie vodnej stavby, studne a na odber podzemných vôd [DOC] 3._z_o_vodne_stavby.doc 3._z_o_vodne_stavby.doc (231.5 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby, ktoré sú súčasťou RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám [PDF ] 4._z_o_sp_-_stavby_sucast_rd__bd__chaty__ostatne_stavby.pdf 4._z_o_sp_-_stavby_sucast_rd__bd__chaty__ostatne_stavby.pdf (85 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby, ktoré sú súčasťou RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám [DOC] 4._z_o_sp_-_stavby_sucast_rd__bd__chaty__ostatne_stavby.doc 4._z_o_sp_-_stavby_sucast_rd__bd__chaty__ostatne_stavby.doc (229.5 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska [PDF ] 6._z_o_sp_-_docasne_objekty_staveniska.pdf 6._z_o_sp_-_docasne_objekty_staveniska.pdf (82.4 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska [DOC] 6._z_o_sp_-_docasne_objekty_staveniska.doc 6._z_o_sp_-_docasne_objekty_staveniska.doc (226 kB)
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia [PDF ] 2._z_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.pdf 2._z_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.pdf (78.1 kB)
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia [DOC] 2._z_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.doc 2._z_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.doc (222 kB)
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a o dodatočné povolenie zmeny stavby začatej bez stavebného povolenia [PDF ] 3._z_o_dodatocne_povolenie_stavby.pdf 3._z_o_dodatocne_povolenie_stavby.pdf (83.9 kB)
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a o dodatočné povolenie zmeny stavby začatej bez stavebného povolenia [DOC] 3._z_o_dodatocne_povolenie_stavby.doc 3._z_o_dodatocne_povolenie_stavby.doc (224.5 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením - ostatné stavby podľa rozpočtového nákladu [PDF ] 5._z_o_sp_-_ostatne_stavby_podla_rozpoctu.pdf 5._z_o_sp_-_ostatne_stavby_podla_rozpoctu.pdf (85.3 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením - ostatné stavby podľa rozpočtového nákladu [DOC] 5._z_o_sp_-_ostatne_stavby_podla_rozpoctu.doc 5._z_o_sp_-_ostatne_stavby_podla_rozpoctu.doc (227 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb - rekonštrukcie so zásahom do nosných statických konštrukcií [PDF ] 3._z_o_sp_na_upravy_-_nosne_priecky__zateplenie__rekonstrukcie.pdf 3._z_o_sp_na_upravy_-_nosne_priecky__zateplenie__rekonstrukcie.pdf (83.7 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb - rekonštrukcie so zásahom do nosných statických konštrukcií [DOC] 3._z_o_sp_na_upravy_-_nosne_priecky__zateplenie__rekonstrukcie.doc 3._z_o_sp_na_upravy_-_nosne_priecky__zateplenie__rekonstrukcie.doc (228 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením - prístavby a nadstavby [PDF ] 2._z_o_sp_na_zmenu_-_pristavba_nadstavba_stavby_na_byvanie__chaty.pdf 2._z_o_sp_na_zmenu_-_pristavba_nadstavba_stavby_na_byvanie__chaty.pdf (85.4 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením - prístavby a nadstavby [DOC] 2._z_o_sp_na_zmenu_-_pristavba_nadstavba_stavby_na_byvanie__chaty.doc 2._z_o_sp_na_zmenu_-_pristavba_nadstavba_stavby_na_byvanie__chaty.doc (227.5 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby pred dokončením - stavby na bývanie a chaty [PDF ] 1._z_o_sp_-_stavby_na_byvanie__chaty.pdf 1._z_o_sp_-_stavby_na_byvanie__chaty.pdf (83.8 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby pred dokončením - stavby na bývanie a chaty [DOC] 1._z_o_sp_-_stavby_na_byvanie__chaty.doc 1._z_o_sp_-_stavby_na_byvanie__chaty.doc (227 kB)
ÚvodÚvodná stránka