Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Stavebné činnosti

Stavebné povolenie

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie stavebného poriadku, Jarková 26, Prešov

Potrebujete:
- právoplatné územné rozhodnutie (ak bolo vydané)
- aktuálne doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby -list vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace
- aktuálnu snímku z katastrálnej mapy, nie staršiu ako 3 mesiace
- v dvoch vyhotoveniach projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) vypracovanú oprávnenou osobou; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta Prešov (napr. záväzné stanovisko odd. územného plánovania a urbanizmu, odd. dopravy, energetiky a životného prostredia, rozhodnutie o vyňatí z poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu - vydané OÚ Prešov, poľnohospodárskym a lesným odborom, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho úradu SR, odboru dráhový stavebný úrad, stanoviská Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, stanoviská Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o ŽP, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pozemkového a lesného odboru, odboru krízového riadenia, stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. PBaH Košice)
- mená a adresy účastníkov konania
- doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
- ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

Upozornenie:
rozhodnutie o podanej žiadosti sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

Poplatky:
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.

Lehota:
v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní

 

Prílohy


 
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby [PDF ] 1._Z_o_predĺzenie_terminu_dokoncenia_stavby.pdf 1._Z_o_predĺzenie_terminu_dokoncenia_stavby.pdf (145.4 kB)
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby [DOC] 1._Z_o_predĺzenie_terminu_dokoncenia_stavby.doc 1._Z_o_predĺzenie_terminu_dokoncenia_stavby.doc (222.5 kB)
Žiadosť o zriadenie vodnej stavby, studne a na odber podzemných vôd [PDF ] 3._Z_o_vodne_stavby.pdf 3._Z_o_vodne_stavby.pdf (232.8 kB)
Žiadosť o zriadenie vodnej stavby, studne a na odber podzemných vôd [DOC] 3._Z_o_vodne_stavby.doc 3._Z_o_vodne_stavby.doc (232 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby, ktoré sú súčasťou RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám [PDF ] 4._Z_o_sp_-_stavby_sUCasT_rd__bd__chaty__ostatne_stavby.pdf 4._Z_o_sp_-_stavby_sUCasT_rd__bd__chaty__ostatne_stavby.pdf (150.3 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby, ktoré sú súčasťou RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám [DOC] 4._Z_o_sp_-_stavby_sUCasT_rd__bd__chaty__ostatne_stavby.doc 4._Z_o_sp_-_stavby_sUCasT_rd__bd__chaty__ostatne_stavby.doc (230 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska [PDF ] 6._Z_o_sp_-_docasne_objekty_staveniska.pdf 6._Z_o_sp_-_docasne_objekty_staveniska.pdf (99.2 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska [DOC] 6._Z_o_sp_-_docasne_objekty_staveniska.doc 6._Z_o_sp_-_docasne_objekty_staveniska.doc (226.5 kB)
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia [PDF ] 2._Z_o_predĺzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.pdf 2._Z_o_predĺzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.pdf (103.1 kB)
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia [DOC] 2._Z_o_predĺzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.doc 2._Z_o_predĺzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.doc (222.5 kB)
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a o dodatočné povolenie zmeny stavby začatej bez stavebného povolenia [PDF ] 3._Z_o_dodatocne_povolenie_stavby.pdf 3._Z_o_dodatocne_povolenie_stavby.pdf (115.8 kB)
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a o dodatočné povolenie zmeny stavby začatej bez stavebného povolenia [DOC] 3._Z_o_dodatocne_povolenie_stavby.doc 3._Z_o_dodatocne_povolenie_stavby.doc (224 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením - ostatné stavby podľa rozpočtového nákladu [PDF ] 5._Z_o_sp_-_ostatnE_stavby_podla_rozpoCtu.pdf 5._Z_o_sp_-_ostatnE_stavby_podla_rozpoCtu.pdf (100.5 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením - ostatné stavby podľa rozpočtového nákladu [DOC] 5._Z_o_sp_-_ostatnE_stavby_podla_rozpoCtu.doc 5._Z_o_sp_-_ostatnE_stavby_podla_rozpoCtu.doc (227.5 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb - rekonštrukcie so zásahom do nosných statických konštrukcií [PDF ] 3._Z_o_sp_na_upravy_-_nosnE_priecky__zateplenie__rekonStrukcie.pdf 3._Z_o_sp_na_upravy_-_nosnE_priecky__zateplenie__rekonStrukcie.pdf (100.3 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb - rekonštrukcie so zásahom do nosných statických konštrukcií [DOC] 3._Z_o_sp_na_upravy_-_nosnE_priecky__zateplenie__rekonStrukcie.doc 3._Z_o_sp_na_upravy_-_nosnE_priecky__zateplenie__rekonStrukcie.doc (228.5 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením - prístavby a nadstavby [PDF ] 2._Z_o_sp_na_zmenu_-_prIstavba_nadstavba_stavby_na_byvanie__chaty.pdf 2._Z_o_sp_na_zmenu_-_prIstavba_nadstavba_stavby_na_byvanie__chaty.pdf (102.5 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením - prístavby a nadstavby [DOC] 2._Z_o_sp_na_zmenu_-_prIstavba_nadstavba_stavby_na_byvanie__chaty.doc 2._Z_o_sp_na_zmenu_-_prIstavba_nadstavba_stavby_na_byvanie__chaty.doc (227.5 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby pred dokončením - stavby na bývanie a chaty [PDF ] 1._Z_o_sp_-_stavby_na_bYvanie__chaty.pdf 1._Z_o_sp_-_stavby_na_bYvanie__chaty.pdf (101.4 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby pred dokončením - stavby na bývanie a chaty [DOC] 1._Z_o_sp_-_stavby_na_bYvanie__chaty.doc 1._Z_o_sp_-_stavby_na_bYvanie__chaty.doc (227.5 kB)
ÚvodÚvodná stránka