Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Stavebné činnosti

Stavebné povolenie

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, Stavebný úrad

Jarková 26, Prešov

Potrebujete:

  • právoplatné územné rozhodnutie (ak bolo vydané)
  • aktuálne doklady, ktorými stavebník preukazuje, že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby
  • aktuálnu snímku z katastrálnej mapy, nie staršiu ako 3 mesiace
  • v dvoch vyhotoveniach projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) vypracovanú oprávnenou osobou; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta Prešov (napr. záväzné stanovisko Odboru hlavného architekta mesta, odboru dopravy, životného prostredia – oddelenia a životného prostredia, rozhodnutie Okresného úradu Prešov, Pozemkový a lesný odbor o vyňatí z poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho úradu SR, odboru dráhový stavebný úrad, Bratislava, stanoviská Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, stanoviská Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie (jednotlivé zložky), odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odboru krízového riadenia, stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. PBaH Košice)
  • mená a adresy účastníkov konania
  • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
  • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby


Upozornenie:
rozhodnutie o podanej žiadosti sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

Poplatky:
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.

Lehota:
v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní

 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka