Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

SO pre IROP

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Prešov na obdobie 6/2017 - 12/2019

Projekt EU - Podpora efektívnej implementácie Operačného programu

 

INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA MESTSKEJ FUNKČNEJ OBLASTI MESTA PREŠOV (ĎALEJ LEN „IUS MFO PREŠOV“)

 

 

img_1464079770-tnl.pngIntegrovaný regionálny operačný program

(ďalej aj „IROP“), ako programový dokument SR na obdobie rokov 2014 - 2020, má za cieľ prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Napĺňanie tohto cieľa sa bude realizovať prostredníctvom regionálnych integrovaných územných stratégií (ďalej „RIUS“) na vymedzených územiach 8 samosprávnych krajov v rámci SR. Neoddeliteľnou súčasťou RIUS je 8 Integrovaných územných stratégií Udržateľného mestského rozvoja vymedzených v rámci mestských funkčných oblastí krajských miest (ďalej len „IUS MFO“). 

RIUS Prešovský kraj je plánovacím nástrojom pre aplikáciu integrovaného prístupu, ktorý sa bude uplatňovať pri realizácii IROP v programovom období 2014 - 2020. Jeho hlavnou úlohou je riešenie potrieb rozvoja kraja.
 

IUS MFO Prešov je súčasťou regionálnej integrovanej územnej stratégie - časť B, ktorá vychádza  z integrovaného regionálneho operačného programu. IUS MFO Prešov vychádza z čl. 36 všeobecného nariadenia a v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo  17. decembra 2013, ktorými sa ustanovujú integrované činnosti zamerané na riešenie hospodárskych, environmentálnych, klimatických, demografických a sociálnych výziev, ktoré majú vplyv na mestské oblasti.

V prípade krajského mesta Prešov mestskú funkčnú oblasť tvorí 25 miest a obcí (Bzenov, Drienov, Drienovská Nové Ves, Dulová Ves, Fintice, Haniska, Kapušany, Kendice, Kojatice, Kokošovce, Ličartovce, Ľubotice, Malý Šariš, Petrovany, Podhradík, Prešov, Rokycany, Ruská Nová Ves, Svinia, Teriakovce, Veľký Šariš, Vyšná Šebastová, Záborské, Zlatá Baňa a Župčany).

IÚS MFO Prešov je strednodobý plánovací dokument, ktorého cieľom je zabezpečiť podmienky pre účinné využitie finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, štátneho rozpočtu a ostatných finančných zdrojov prijímateľov počas programového obdobia realizácie politiky súdržnosti EÚ 2014 - 2020. Zámerom IÚS MFO Prešov je komplexný rozvoj mestskej funkčnej oblasti  mesta Prešov s dôrazom na jej potreby a potreby obyvateľov, logickú a funkčnú prepojenosť a doplnkovosť plánovaných aktivít, nie iba vo vzťahu ku kompetenciám miestnych a regionálnych orgánov. IÚS MFO Prešov je spracovaná za účelom koordinovanej, vecne a časovo zosúladenej implementácie IROP v rámci na MFO Prešov a dosiahnutie komplementarity a synergie s ostatnými operačnými programami.

Metodika prípravy RIÚS Prešovský kraj a IÚS MFO Prešov vychádza  z dokumentácie spracovanej riadiacim orgánom (ďalej len RO) pre IROP:

  •  Metodické usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR;
  •  Záväzná osnova na vypracovanie RIÚS.

RIÚS Prešovského kraja/ IÚS MFO Prešov 2014 - 2020 sú štruktúrované do troch základných častí: analytická časť, strategická časť a vykonávacia časť. Súčasťou stratégií je aj návrh konkrétnych projektových zámerov pre realizáciu investičných projektov v rámci MFO Prešov. Tieto sú v súlade  s podmienkami IROP a boli vyhodnotené ako projektové zámery s najväčším dopadom na rozvoj funkčného územia.

Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského samosprávneho kraja 2014 – 2020 (finálna verzia dokumentu so všetkými prílohami)

 


 
ÚvodÚvodná stránka