Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Projekty s finančnou podporou EÚ

Revitalizácia vnútrobloku Ul. 17. novembra 126-130

IROP_s_EU.png

Cieľom projektu je zlepšenie sídelného prostredia a vytvorenie predpokladov k udržateľnému mestskému rozvoju regeneráciou vnútrobloku na ulici 17. novembra v Prešove.

Realizáciou projektu sa zabezpečí:
- zvýšenie bezpečnosti verejného priestoru vnútrobloku pre všetky vekové kategórie,
- vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry,
- vytvorenie predpokladov na trvalo udržateľné využívanie krajiny,
- zvýšenie odolnosti sídelného prostredia na negatívne dopady zmeny klímy,
- zosúladenie prepojovacích chodníkov, miest pre oddych s pôvodnou zeleňou do funkčného celku.

Súvisiace články:
Dva prešovské vnútrobloky s krajšou tvárou, 29.6.2018


 

Na tejto stránke Mesto Prešov poskytuje informácie týkajúce sa projektov mesta, ktoré sú podporené zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Prostriedky z Európskej únie pre nové programové obdobie 2014 - 2020 sú získavané v rámci konkrétnych operačných programov (OP), a to najmä:

  • OP Integrovaná infraštruktúra;
  • OP Ľudské zdroje;
  • OP Kvalita životného prostredia;
  • Integrovaný regionálny OP;
  • OP Efektívna verejná správa a pod.

Zároveň sa mesto Prešov uchádza aj o prostriedky z fondov Európskej únie v rámci programov cezhraničnej, nadnárodnej i medziregionálnej spolupráce, napr.:

  • INTERREG V-A PL- SK 2014 - 2020;
  • INTERREG EUROPE 2014 - 2020;
  • URBACT III a pod.

Sekcia obsahuje projekty v rôznom štádiu rozpracovanosti (pripravované, v štádiu realizácie, realizované – ukončené), zoradené chronologicky. Okrem toho, každý projekt obsahuje informácie v nasledovnej štruktúre: Žiadateľ, Program, Prioritná os, Opatrenie, Gestor programu, Celkový rozpočet projektu, Poskytnutá výška NFP, Spolufinancovanie, Vlastné zdroje celkom, Termín realizácie aktivít projektu, Dátum podania žiadosti, Miesto realizácie, Ciele projektu, Výsledky projektu, Prepojenie na Program rozvoja mesta Prešov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025, Fáza realizácie projektu. Každý projekt je podrobne dokumentovaný aj na fotografiách.


 
ÚvodÚvodná stránka