Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Projekty mesta

Mesto Prešov pri realizácii projektov vychádza z dvoch základných strategických dokumentov:

  • Akčný plán Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025;
  • Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Prešov (súčasť Regionálnej integrovanej územnej stratégie Prešovského samosprávneho kraja 2014 – 2020).

Každý realizovaný projekt musí byť v súlade s Územným plánom mesta Prešov. V prípade investičných projektov je kladený dôraz aj na súlad so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Okrem uvedených dokumentov Odbor strategického rozvoja mesta Prešov, Oddelenie investičnej činnosti pripravuje a MsZ schvaľuje Plán investičnej výstavby, ktorý zahŕňa aj investičné projekty, realizované z vlastných finančných zdrojov mesta. Dôležitým aspektom pri príprave projektov je sledovanie súladu finančnej náročnosti projektu s rozpočtom mesta a dodržiavanie finančnej efektívnosti vynaložených prostriedkov.
Identifikovanie, vypracovanie a manažment projektov zabezpečuje Odbor strategického rozvoja, Oddelenie riadenia projektov v súčinnosti s dotknutými odbornými útvarmi mesta Prešov a gestormi, ktorí sú zodpovední za realizáciu jednotlivých programových oblastí v rámci Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025.  
Finančné zabezpečenie jednotlivých projektov vychádza z finančných možností rozpočtu mesta Prešov - interné zdroje, ale aj z externých zdrojov - s prioritným zameraním na Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) v rámci konkrétnych operačných programov nového programového obdobia 2014 - 2020, zdroje zo štátneho rozpočtu v podobe dotácií, rôzne granty, finančné zdroje zo súkromného sektora, či zdroje v rámci medzinárodnej, resp. nadnárodnej spolupráce. V záujme dosiahnutia ekonomicky najefektívnejších riešení a maximálnych a udržateľných efektov je výrazná pozornosť venovaná aj koordinácii a prepojenosti intervencií v rámci jednotlivých finančných zdrojov.
Na základe uvedených skutočností  sú projekty mesta Prešov, prezentované na webstránke mesta, rozdelené do dvoch základných kategórií:


 
ÚvodÚvodná stránka