Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Projekty financované z iných zdrojov

Na tejto stránke Mesto Prešov poskytuje informácie týkajúce sa projektov mesta, ktoré sú podporené z iných zdrojov než štrukturálnych a investičných fondov EÚ a rozpočtu mesta Prešov. Ide najmä o prostriedky zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom rôznych dotácií a zdrojov z účelových fondov. Patria tu rôzne dotačné systémy (schémy) slovenských ministerstiev (napr. Environmentálny fond – MŽP SR, dotačný systém MK SR, dotácie MPSVaR SR, dotácie MV SR, dotácie MF SR, dotácie MŠVVaŠ SR a pod.), dotácie Úradu vlády SR, dotácie samosprávy (Prešovský samosprávny kraj). Zároveň sekcia obsahuje aj projekty realizované zo zdrojov účelových fondov a nadácií (napr. grant PSS a.s., nadácia SPP a iné).
Sekcia obsahuje projekty v rôznom štádiu rozpracovanosti (pripravované, v štádiu realizácie, realizované – ukončené), zoradené chronologicky. Okrem toho, každý projekt obsahuje informácie v nasledovnej štruktúre: Žiadateľ, Program, Gestor programu, Celkový rozpočet projektu, Poskytnutá výška NFP, Spolufinancovanie, Vlastné zdroje celkom, Termín realizácie aktivít projektu, Dátum podania žiadosti, Miesto realizácie, Ciele projektu, Výsledky projektu, Prepojenie na Program rozvoja mesta Prešov 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025, Fáza realizácie projektu. Každý projekt je podrobne dokumentovaný aj na fotografiách.


 

 

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Matice slovenskej

STAV: projekt ukončený. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Šmeralova

STAV: projekt ukončený. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 

Sanácia havarijného zosuvu v meste Prešov na ulici pod Wilec hôrkou

STAV: projekt ukončený. Tento projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore z Environmentálneho fondu.
 

Obnova telocviční na ZŠ

STAV: projekt ukončený. Projekt bol finančne podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.
 

Meskáčik pomáha

STAV: projekt ukončený. Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 

Dni mesta Prešov

STAV: projekt ukončený. Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj.
 

Podpora rozvoja sociálnych služieb - Nákup materiálového vybavenia - ZpS Náruč, Veselá 1, Prešov

STAV: projekt ukončený. Realizovaný s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 

Revitalizácia priestoru vo vnútrobloku na ul. Zápotockého č. 19 - 21 v Prešove

STAV: projekt ukončený. Časť projektu sa uskutočnila vďaka grantu Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
 

Obnova kultúrnej pamiatky - Opevnenie mestské - Múr hradbový v Prešove

STAV: projekt čiastočne ukončený. Realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 

Alej na Magurskej ulici

STAV: projekt ukončený. Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočnil vďaka finančnej podpore nadácie SPP a SPP Distribúcia.
 

Sanácia nezákonne umiestnených skládok v meste Prešov

STAV: projekt ukončený. Realizované s finančnou podporou Environmentálneho fondu.
 
ÚvodÚvodná stránka