Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

PRM Prešov 2015 – 2020

PROGRAM ROZVOJA MESTA PREŠOV NA ROKY 2015 – 2020 S VYHĽADOM DO ROKU 2025
Samospráva mesta Prešov na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ako aj v zmysle novely tohto zákona č. 309/2014 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2015 iniciovala spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Podľa novely zákona o podpore regionálneho rozvoja sa rozvojový dokument PHSR v budúcom období nazýva Program rozvoja obce/mesta (PRO/PRM). V zmysle tohto zákona je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja strednodobý programový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja SR, zohľadňuje ciele a priority ustanovené v Programe rozvoja vyššieho územného celku (pôvodne Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku), na území ktorého sa obec nachádza a je vypracovaný v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie mesta Prešov. Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025 (ďalej tiež PRM Prešov 2015 – 2020) je strednodobým rozvojovým dokumentom, ktorý:

  • popisuje súčasnú situáciu mesta Prešov,
  • identifikuje problémy a navrhuje možnosti ich riešenia,
  • vychádza z potenciálu mesta Prešov a definuje reálne príležitosti rozvoja,
  • obsahuje implementačný a monitorovací mechanizmus,
  • bude priebežne vyhodnocovaný a aktualizovaný.

PRM Prešov 2015 - 2020 definuje vízie a ciele v rámci vyšpecifikovaných rozvojových oblastí, ako aj konkrétne opatrenia a aktivity na dosiahnutie stanovených cieľov. Zámerom strategického dokumentu je zadefinovať konkrétne opatrenia a aktivity tak, aby mesto Prešov dosiahlo do roku 2025 pozitívnu zmenu, vedúcu k zlepšeniu kvality života obyvateľov mesta. K rámcovým rozvojovým oblastiam PRM Prešov 2015 - 2020 boli zaradené: ekonomický rozvoj; doprava; životné prostredie; bezpečnosť; sociálna starostlivosť; výchova a vzdelávanie detí a mládeže; kultúra, šport, cestovný ruch a efektívne spravovanie. Komplexne spracovaný dokument PRM Prešov 2015 - 2020 podlieha:

  1. posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (proces SEA),
  2. verejnému pripomienkovaniu (v zmysle platnej metodiky)

Proces SEA
Proces SEA prebiehal v období od 17.07.2015 (doručenie Oznámenie o strategickom dokumente na Okresný úrad v Prešove - Odbor starostlivosti o životné prostredie) do 07.01.2016 (doručenie záverečného stanoviska z posúdenia vplyvov OÚ Prešov).
Zapojenie verejnosti považuje Mesto Prešov za integrálnu súčasť celého procesu spracovania
strategického dokumentu s cieľom získať si podporu občanov pre realizáciu konkrétnych projektov a aktivít, preto Mesto Prešov poskytuje verejnosti návrh strategickej a programovej časti PRM Prešov 2015 – 2020 na pripomienkovanie.

Verejné pripomienkovanie
Verejné pripomienkovanie strategického dokumentu PRM Prešov 2015 – 2020 prebiehalo dvoma formami:

  • verejná prezentácia ktorá sa uskutočnila dňa 22.10.2015 o 15:00 v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková 24.
  • elektronické zverejnenie na stránke mesta Prešov – elektronické pripomienkovanie dokumentu do 23.10.2015.

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov dňa 25.01.2016 na svojom 15. zasadnutí schválilo Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025. Predmetný dokument je možné nájsť v prílohách nižšie.


Do skupiny prvých aktivít, ktoré boli zadefinované v rámci strategického dokumentu s cieľom skvalitnenia a zefektívnenia vzájomnej komunikácie a spolupráce podnikateľov a samosprávy patrilo aj stretnutie s podnikateľmi, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.01.2016 na pôde Mestského úradu.

 

Prílohy:

 
ÚvodÚvodná stránka