Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Primátorka mesta

Ing. Andrea Turčanová

Ing. Andrea Turčanová

Adresa: Hlavná 73, 1. posch. , č.dv. 26

Tel: 051/3100 101

Fax: 051/77 348 09

E-mail: primatorka@presov.sk

Najaktuálnejšie informácie o práci primátorky nájdete tu:
FB Andrea Turčanová


 

 

 
 1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia  mesta v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon.
   
 2. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
   
 3. Primátor najmä:

  a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak  zákon o obecnom zriadení alebo Štatút mesta Prešov neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia a nariadenia,

  b) vykonáva mestskú správu,

  c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,

  d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,

  e) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,

  f) uchováva vlajku mesta a pečať mesta a používa mestské insígnie,

  g) vykonáva občianske obrady a slávnosti.
   
 4. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od jeho schválenia mestským zastupiteľstvom. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva primátorom pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného  uznesenia primátor nemôže pozastaviť.
   
 5. Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou:

  a) poslanca mestského zastupiteľstva,

  b) zamestnanca mesta Prešov, to neplatní, ak zamestnanec mesta je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie primátora,

  c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom Prešov,

  d) predsedu samosprávneho kraja,

  e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

  f) podľa osobitného zákona.
   
 6. Platové pomery primátora upravuje osobitný zákon.
   
 7. Primátor si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie primátora.
   

 

Zdroj: Zákon o obecnom zriadení a Štatút mesta Prešov

 


 
ÚvodÚvodná stránka