Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Primátorka mesta

Ing. Andrea Turčanová

Ing. Andrea Turčanová

Adresa: Hlavná 73, 1. posch. , č.dv. 26

Tel: 051/3100 101

Fax: 051/77 348 09

E-mail: primatorka@presov.sk

Najaktuálnejšie informácie o práci primátorky nájdete tu:
FB Andrea Turčanová


 

 

 

1/   Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia  mesta v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon .

2/   Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

3/   Primátor najmä:

a)   zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak  zákon o obecnom zriadení alebo Štatút mesta Prešov neustanovuje inak a podpisuje ich uznesenia a nariadenia,

b)   vykonáva obecnú správu,

c)   zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,

d)   vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,

      e) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo týmto                štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,

f)   uchováva vlajku mesta a pečať mesta a používa mestské insígnie,

g)   vykonáva občianske obrady a slávnosti a určuje svojich zástupcov na ich vykonávanie.

4/   Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od jeho schválenia mestským zastupiteľstvom. Uznesenie mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu primátor prerokuje v mestskej rade, avšak uznesením mestskej rady nie je viazaný. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva primátorom pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného  uznesenia primátor nemôže pozastaviť.

5/   Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou:

a)   poslanca mestského zastupiteľstva,

b)   zamestnanca mesta Prešov,

c)   štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom Prešov,

d)   predsedu samosprávneho kraja,

e)   vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

f)   podľa osobitného zákona .

6/   Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638,00 eur, ak:

a)   poruší nariadenie,

b)   neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

c)   nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

7/   Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa konania podľa ods. 6 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa ods. 6 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos pokút je príjmom mesta.

8/   Platové pomery primátora upravuje osobitný zákon .

 

 

 

Zdroj: Zákon o obecnom zriadení a Štatút mesta Prešov


 

Postavenie primátora mesta


 
ÚvodÚvodná stránka