Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Prešov má zmapované plochy verejnej zelene

Oficiálna FB stránka Mesta PrešovOficiálny YouTube kanál Mesta PrešovOficiálna FB stránka Transparency Prešov - eGovernment

Prešov má zmapované plochy verejnej zeleneVytlačiť
 

Medzi povinnosti samospráv patrí aj údržba plôch verejnej zelene. V tom Prešovu pomôže nový pasport, ktorý umožní tieto plochy lepšie a efektívnejšie spravovať.

Prešov má zmapované plochy verejnej zelenePasport verejnej zelene je vytvorenie základnej evidencie plôch vegetácie na území mesta. Slúži nielen na údržbu, ale aj modernizáciu, keďže jeho cieľom je okrem sledovania, správy a optimalizácie, aj čo najefektívnejšie využitie majetku samosprávy.

Preto sa aj mesto Prešov rozhodlo pre tvorbu a aktualizáciu digitálnych dát. Toto dielo pre Prešov realizovala spoločnosť HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o.

„Pasport verejnej zelene pomôže mestu lepšie a efektívnejšie sa o verejnú zeleň starať a udržiavať ju. Zároveň umožňuje aj samotným občanom prístup k informáciám, kto sa stará o verejnú zeleň v ich okolí a prípadne tak participovať na monitorovaní jej údržby," uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová na adresu tohto projektu.

Práve evidencia zelene je totiž neskôr podkladom pre rozhodnutia spojené s hospodárením. Pasport zároveň slúži pre optimalizáciu nákladov na prevádzku, údržbu a rozvoj majetku samosprávy.

Prešov má zmapované plochy verejnej zeleneSamotný pasport obsahuje dve časti: grafickú – mapovú časť a pasportnú – popisnú, tabuľkovú časť.

Verejnou zeleňou sú plochy verejne prístupné bez obmedzenia, ako napr. parky, parčíky a zeleň sídlisk. Za verejnú zeleň sa však pre účely pasportu verejnej zelene mesta Prešov nepovažujú pozemky lesného pôdneho fondu, poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vodné plochy a toky vrátane ich brehov, pozemky železníc a pod.

A čo je obsahom pasportu verejnej zelene mesta Prešov?

  • analógové mapy záujmového územia v mierke 1:5000, na ktorých sú rôznym šrafovaním a rôznym zafarbením vyznačené plochy
  • tlačové výstupy vo forme textov a tabuliek s uvedením názvov ulíc a výmer objektov verejnej zelene rozdelených podľa mestských častí vo formáte XLS pre softvér Microsoft ExcelTM,
  • príprava digitálnych máp pasportu verejnej zelene spracovaných vo formáte kompatibilnom pre programy ESRI Shapefile formát (.shp, .shx,, .dbf) alebo formátoch kompatibilných pre programy Microstation verzia 8 (typ grafických súborov .dgn).

V pasporte verejnej zelene možno:

a) identifikovať plochy rôznym vyšrafovaním podľa vlastníctva mesta,

b) doplniť do existujúceho pasportu chýbajúce plochy verejnej zelene, ktoré sú vo vlastníctve a správe mesta Prešov, vrátane plôch, ktoré sú vyznačené, (napr. budovy), ale reálne je na nich plocha zelene, a rozdeliť ich rôznym sfarbením do štyroch kategórií (druhov) podľa intenzity údržby:

bareprezentatívna zeleň a detské ihriská,

bb) sprievodná (líniová, cestná) zeleň – pásy zelene okolo cestných komunikácií,

bc) parková zeleň (vrátane zelene obytných súborov, vnútroblokov a pod.),

bd) krajinársky upravená zeleň (zeleň na okrajoch obytných súborov, zeleň mimo    zastavaného územia mesta, rekreačné lúky a pod.),

c) vypustiť časti, ktoré boli zabraté investičnou výstavbou, z pôvodných plôch zelene (cesty, chodníky, parkoviská a pod.),

d) doplniť a vyznačiť plochy verejnej zelene síce vo vlastníctve mesta Prešov, ale v správe iných subjektov (napr. na základe nájomných zmlúv, výpožičiek pozemkov a pod.),

e) doplniť a vyznačiť plochy vo vlastníctve iných subjektov a v dlhodobej správe mesta Prešov (na základe zmluvných vzťahov, záväznej časti Územného plánu mesta Prešov v platnom znení, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p.),

f) vypustiť parcely, ktoré prešli do vlastníctva a správy iných subjektov a nie sú už vo vlastníctve ani správe mesta Prešov,

g) rozdeliť a graficky vyznačiť plošné prvky zelene – trávnik, okrasné záhony a krovité porasty (vrátane živých plotov) vo všetkých kategóriách zelene, odrátať ich výmery z výmer plôch na kosenie,

Prešov má zmapované plochy verejnej zeleneh) zakresliť a zapísať všetky ostatné zmeny podľa aktuálneho stavu verejnej zelene na území mesta Prešov.

Mesto Prešov, ako otvorená samospráva, poskytuje pre verejnosť svoje mapové podklady, ktoré sú publikované v Katalógu OPEN geo DATA. Po spracovaní pasportu verejnej zelene, bude aj tento prístupný na webe, s udelenou licenciou na použitie CC-BY.

Bližšie informácie nájdete TU: https://www.presov.sk/pasport-verejnej-zelene.html

 

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka