Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie

Prepravná služba

Vybavuje:
MsÚ, Odbor služieb pre občanov,
Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
PhDr. Katarína Kvokačková, tel. 051/3100 523

K vybaveniu potrebujete:
- vyplniť žiadosť o poskytovanie prepravnej služby
- komplexný posudok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spolu s potvrdením z ÚPSVaR o poskytovaní, resp. neposkytovaní kompenzačného príspevku na zvýšené výdavky súvisiace s prevádzkou osobného motorového vozidla (viď. príloha)

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní

Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje:
- fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie s trvalým pobytom v meste Prešov, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom

Upozornenie:
Fyzická osoba, ktorá má záujem o prepravnú službu, môže písomnou žiadosťou požiadať

mesto o túto službu, ktorá je poskytovaná týmito zmluvnými partnermi:
1. Kvalita života, FMK, n. o. 0911 637 724
2. OZ Barlička, Prostějovská 38, 051/7498 850
3. Slovenský Červený kríž, Územný Spolok Prešov, Jarková 45, Prešov, 0903 829 568
4. ZOM Prešov – združenie zdravotne postihnutých, Karpatská 18, 0905 172 533

Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z .z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka