Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Doprava, energetika, živ.prostredie

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - umiestňovanie prenosných a dočasných zariadení na plochách vo vlastníctve mesta Prešov

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra,

Jarková 26, Prešov

 

Vybavuje:
MsÚ, odbor dopravy a životného prostredia,

Jarková 24, Prešov

 

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:

PhDr. Nikol Volková, tel. 051/3100251

Ing. Jarmila Miklošová, tel. 051/3100248

Mgr. Milan Andraščík, tel. 051/3100203


K vybaveniu potrebujete:

- návrh situačnej schémy umiestnenia zariadenia

- doklad o zaplatení správneho poplatku

- doloženie príloh podľa konkrétnej žiadosti


Správnym a úplným vyplnením všetkých údajov v žiadosti a doložením všetkých potrebných podkladov a príloh prispejete k pružnému vybaveniu Vašej žiadosti. Ak žiadosť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nebude obsahovať predpísané náležitosti, správne konanie o zvláštnom užívaní miestnych komunikácii bude prerušené.


Správny poplatok:

- úhrada správneho poplatku je v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

- výška správneho poplatku je pohyblivá v zmysle položky 82 smernice primátora mesta SP – 02/2016 (správne poplatky vyberané mestom Prešov) v platnom znení.
- výška dane za užívanie verejného priestranstva je vyrubená v zmysle VZN mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach. Jej výška je vypočítaná z plochy užívaného verejného priestranstva v m² a počtu dní užívania. 

 

Spôsob vybavenia žiadosti:

Povoľovací proces sa uskutočňuje v správnom konaní a je ukončený po dodaní stanovísk dotknutých orgánov (podľa konkrétnych žiadostí). Výstupom je vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, resp. povolenia na osobitné užívanie (záber) verejného priestranstva na území mesta Prešov. Schvaľuje a podpisuje vedúci odboru dopravy a životného prostredia,

 

Zákonná úprava a lehota na vybavenie:

1/ Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií sa povoľuje v zmysle § 8 ods. 1 a 3 a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Žiadosť je potrebné podať minimálne 30 dní pred požadovaným dátumom užívania (cesty, chodníka, pešej zóny alebo námestia).

2/ Žiadosť na osobitné užívanie (záber) verejného priestranstva sa povoľuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s VZN mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach a smernice primátora mesta Prešov SP – 70 Zásady umiestňovania prenosných a dočasných zariadení na verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta Prešov. Žiadosť je potrebné podať minimálne 14 dní pred požadovaným dátumom užívania (spevnej plochy, námestia alebo verejnej zelene).

3/ O akúkoľvek zmenu údajov podanej žiadosti, resp. jej zrušenie je potrebné v zmysle Smernice primátora mesta Prešov SP - 70 požiadať pomocou príslušného formulára.

Prílohy


 
Zrušenie - zmena podanej žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií [PDF] 17-zvláštne užívanie a záber VP - zmena-zrušenie podanej žiadosti.pdf 17-zvláštne užívanie a záber VP - zmena-zrušenie podanej žiadosti.pdf (180.6 kB)
Zrušenie - zmena podanej žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií [DOC ] 17-zvláštne užívanie a záber VP - zmena-zrušenie podanej žiadosti.doc 17-zvláštne užívanie a záber VP - zmena-zrušenie podanej žiadosti.doc (259.5 kB)
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - umiestnenie cirkusu a lunaparku [PDF] 15- zvláštne užívanie a záber VP - cirkus, lunapark.pdf 15- zvláštne užívanie a záber VP - cirkus, lunapark.pdf (209.1 kB)
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - umiestnenie cirkusu a lunaparku [DOC ] 15- zvláštne užívanie a záber VP - cirkus, lunapark.doc 15- zvláštne užívanie a záber VP - cirkus, lunapark.doc (260 kB)
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - akcie, podujatia, ambulantný predaj, propgácia produktov [PDF] 13- zvláštne užívanie a záber VP - akcie, podujatia, ambulant, propgácia.pdf 13- zvláštne užívanie a záber VP - akcie, podujatia, ambulant, propgácia.pdf (441.5 kB)
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - akcie, podujatia, ambulantný predaj, propgácia produktov [DOC ] 13- zvláštne užívanie a záber VP - akcie, podujatia, ambulant, propgácia.docx 13- zvláštne užívanie a záber VP - akcie, podujatia, ambulant, propgácia.docx (211.9 kB)
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - umiestnenie exteriérového sedenia [PDF] Terasy - 12- zvláštne užívanie a záber VP - exteriérové sedenie.pdf Terasy - 12- zvláštne užívanie a záber VP - exteriérové sedenie.pdf (108.9 kB)
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - umiestnenie exteriérového sedenia [DOC ] Terasy - 12- zvláštne užívanie a záber VP - exteriérové sedenie.docx Terasy - 12- zvláštne užívanie a záber VP - exteriérové sedenie.docx (211 kB)
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - umiestnenie stavebného zariadenia [PDF] 11- zvláštne užívanie a záber VP - stavebné zariadenie.pdf 11- zvláštne užívanie a záber VP - stavebné zariadenie.pdf (211.5 kB)
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - umiestnenie stavebného zariadenia [DOC ] 11- zvláštne užívanie a záber VP - stavebné zariadenie.doc 11- zvláštne užívanie a záber VP - stavebné zariadenie.doc (262 kB)
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - umiestnenie prenosného reklamného zariadenia [PDF] 14- zvláštne užívanie a záber VP - prenosné reklamné zariadenie od 9.6.16.pdf 14- zvláštne užívanie a záber VP - prenosné reklamné zariadenie od 9.6.16.pdf (206.9 kB)
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - umiestnenie prenosného reklamného zariadenia [DOC ] 14- zvláštne užívanie a záber VP - prenosné reklamné zariadenie od 9.6.16.doc 14- zvláštne užívanie a záber VP - prenosné reklamné zariadenie od 9.6.16.doc (262.5 kB)
ÚvodÚvodná stránka