Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Postavenie komisií

Postavenie komisií

 

Postavenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Štatút mesta Prešov

Článok 15

 

Komisie mestského zastupiteľstva

 

 1. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb, ktorých volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
 2. Komisie sú zložené z radov poslancov mestského zastupiteľstva na základe pomerného zastúpenia poslancov mestského zastupiteľstva v poslaneckých kluboch. Poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý nie je členom poslaneckého klubu, je volený najmenej do jednej komisie mestského zastupiteľstva. Počet členov komisie z radov ďalších osôb nesmie byť vyšší ako počet členov komisie z radov poslancov mestského zastupiteľstva.
 3. Mestské zastupiteľstvo volí a odvoláva  predsedu a podpredsedu komisie z členov komisie, ktorým je vždy poslanec mestského zastupiteľstva a členov komisie. Zároveň mestské zastupiteľstvo vymedzuje komisiám ich pôsobnosť a úlohy podľa miestnych požiadaviek a potrieb.
 4. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace.
 5. Komisia je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. Na prijatie uznesenia a stanoviska komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie.
 6. Komisie formulujú svoje závery do uznesení a stanovísk. Z každého zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica.
 7. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
 8. Organizačno-technické zabezpečenie komisie vykonáva sekretár komisie, ktorý nie je jej členom.
 9.   Komisie v oblastiach, pre ktoré boli zriadené najmä:

  a) vypracovávajú stanoviská k materiálom prerokovávaným orgánmi mesta, k najdôležitejším otázkam života mesta a k dôležitým investičným zámerom mesta,

  b) vypracúvajú návrhy na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

  c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, petície, prípadne pripomienky obyvateľov mesta.
   
 10. Každá komisia je zložená z predsedu, podpredsedu a členov komisie.
 11. Predseda komisie zastupuje komisiu navonok, riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva a vedie zasadnutia komisie, spoločne so sekretárom komisie zostavuje návrh plánu činnosti komisie na určité časové obdobie a predkladá ho na schválenie komisii a spoločne so sekretárom komisie pripravuje návrh programu zasadnutia komisie a predkladá ho na schválenie komisii.
 12. Sekretára komisie určuje primátor mesta z radov zamestnancov mesta.
 13. Spôsob prípravy, zvolávania, rokovania a uznášania sa komisií upravuje rokovací poriadok   komisií, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
 14. Komisia mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu má osobitné postavenie a  zloženie, vyplývajúce z ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného  záujmu  pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a ustanovenia  predchádzajúcich odsekov tohto paragrafu sa na ňu nevzťahujú.
 15. Komisia mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov:

  a) plní úlohy vyplývajúce z osobitného právneho predpisu,

  b) schvaľuje rokovací poriadok nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov,

  c)  volí a odvoláva predsedu komisie z členov komisie nadpolovičnou väčšinou zo všetkých jej členov,

  d) určuje sekretára zo svojich členov.
Zdroj: Štatút mesta Prešov


 
ÚvodÚvodná stránka