Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Poslanci a poslanecké kluby

Poslanci a poslanecké kluby

Štatút mesta Prešov

Článok 20

Poslanci mestského zastupiteľstva

 

  1. Poslancov mestského zastupiteľstva volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky.
  2. Poslanci dbajú o to, aby svoje povinnosti si plnili riadne, ochraňovali záujmy mesta, dodržiavali Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri  výkone funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich uplatňovali podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
  3. Poslanec sa ujíma svojej  funkcie zložením sľubu.
  4. Práva a povinnosti poslancov mestského zastupiteľstva upravuje zákon o obecnom zriadení.
  5. Za výkon funkcie poslanca mesto poskytuje odmenu podľa zásad odmeňovania
  6. Poslanci sa môžu združovať v poslaneckých kluboch, a to spravidla podľa príslušnosti k politickým stranám alebo politickým hnutiam alebo volebným koalíciám. Môžu utvoriť aj klub nezávislých poslancov. Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu. Poslanec, ktorý nie je členom poslaneckého klubu, vystupuje ako nezaradený poslanec. V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda alebo poverený člen klubu.
  7. Na utvorenie poslaneckého klubu treba najmenej päť poslancov. O utvorení poslaneckého  klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia klubu.
  8. Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi primátorovi utvorenie poslaneckého klubu, jeho názov a mená a priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi. Počas volebného obdobia oznámi aj mená a priezviská poslancov, ktorí prestali byť členmi poslaneckého klubu alebo ktorí sa stali jeho novými členmi.
  9. Ak dôjde k rozdeleniu politickej strany alebo politického hnutia, postupuje sa pri utváraní nových poslaneckých klubov podľa ods. 6.

 

Povinnosti a oprávnenia poslancov upravuje § 25 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov

 

Zdroj: Štatút mesta Prešov


 
ÚvodÚvodná stránka