Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie

Poskytnutie dotácie - neziskové organizácie

Vybavuje:
MsÚ, Odbor služieb pre občanov,
Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Bc. Zuzana Guľašová, tel. 051/3100523

K vybaveniu potrebujete:
1. Vyplnený formulár - Žiadosť o dotáciu v sociálnej oblasti na príslušný rozpočtový rok - projekt plánovanej akcie.
2. Doklad osvedčujúci právnu subjektivitu okrem výpisov z obchodného a živnostenského registra (napr. kópia stanov).
3. Kópia dokladu o pridelení IČO a DIČ, ak boli pridelené.
4. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v likvidácii.
5. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom záväzky po lehote splatnosti.
6. Správa o činnosti organizácie za predchádzajúci rok vrátane správy o hospodárení.
7. Zoznam členov platiacich členské príspevky.

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na podávanie žiadostí:
31.03. príslušného kalendárneho roka

Zákonná úprava:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka