Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie

Poskytnutie dotácie - neziskové organizácie

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb,
oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov,
Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Bc. Zuzana Guľašová, tel. 051/3100523

K vybaveniu potrebujete:
1. Vyplnený formulár - Žiadosť o dotáciu v sociálnej oblasti na príslušný rozpočtový rok - projekt plánovanej akcie.
2. Aktuálny výpis z príslušného registra, na základe ktorého žiadateľ oprávnene vykonáva činnosť, ktorá je predmetom žiadosti o poskytnutie dotácie alebo iný doklad osvedčujúci právnu subjektivitu (kópia stanov).
3. Kópia dokladu o pridelení IČO a DIČ, ak boli pridelené.
4. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v likvidácii.
5. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom záväzky po lehote splatnosti.
6. Správa o činnosti organizácie za predchádzajúci rok vrátane správy o hospodárení.
7. Zoznam členov platiacich členské príspevky.

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na podávanie žiadostí:
31.03. príslušného kalendárneho roka

Zákonná úprava:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov

Prílohy


 
Správa o vyúčtovaní dotácie [PDF ] 2016_sprAva_o_vyUCtovanI__dotAcie.pdf 2016_sprAva_o_vyUCtovanI__dotAcie.pdf (165.6 kB)
Správa o vyúčtovaní dotácie [DOC ] 2016_sprAva_o_vyUCtovanI__dotAcie.doc 2016_sprAva_o_vyUCtovanI__dotAcie.doc (58.5 kB)
Žiadosť o dotáciu v sociálnej oblasti [PDF ] 2016_ZiadosT_o_dotAciu_v_sociAlnej_oblasti.pdf 2016_ZiadosT_o_dotAciu_v_sociAlnej_oblasti.pdf (130.5 kB)
Žiadosť o dotáciu v sociálnej oblasti [DOC ] 2016_ZiadosT_o_dotAciu_v_sociAlnej_oblasti.doc 2016_ZiadosT_o_dotAciu_v_sociAlnej_oblasti.doc (59 kB)
ÚvodÚvodná stránka