Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Popis

Daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Podrobné informácie a sadzby dane sú k dispozícií v elektronickej službe:

Informovanie o dani z nehnuteľnosti

Spôsoby vybavenia

elektronickým formulárom 

  • listinne (vzory tlačív)
  • osobne

 

Termíny a lehoty

viď popis vyššie

Poplatky za službu

nevyžadujú sa.

Vybavuje

Oddelenie daní poplatkov a podnikania

Legislatíva

  • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

  • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach

SÚVISIACE SLUŽBY

  • Informovanie o dani z nehnuteľnosti

  • Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností

Poznámka:

Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).


 
ÚvodÚvodná stránka