Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pasport verejnej zelene

Pasport verejnej zelene na území mesta Prešov a jeho aktualizácia

V rámci svojich povinností majú samosprávy na starosti aj správu a údržbu verejnej zelene, na ktorú vynakladajú nemalé finančné prostriedky. Údržba zelene je pomerne nákladná položka v rozpočte samospráv, pri riešení tejto otázky sa hľadajú najefektívnejšie riešenia. Veľkou pomocou pre správne a efektívne vykonávanie údržby zelene je vytvorenie základnej evidencie vegetácie, tzv. pasport zelene.

"Každá samospráva by mala detailne poznať to, čo spravuje. Iba vtedy sa o to môže patrične starať".

 

Čo je pasport?

Pasport je komplexná evidencia majetku samosprávy, slúži pre jeho prevádzku, údržbu a modernizáciu. Cieľom je sledovanie, správa, optimalizácia a najefektívnejšie využitie majetku samosprávy. Daná evidencia je potom podkladom pre rozhodovanie a hospodárenie s daným vlastníctvom. Slúži pre optimalizáciu nákladov na prevádzku, údržbu a rozvoj majetku samosprávy.

Pasport obsahuje dve časti: 1, grafickú - mapovú časť 2, pasportnú – popisnú, tabuľkovú časť.

Preto sa aj samospráva mesta Prešov v roku 2018 rozhodla pre tvorbu a aktualizáciu takýchto digitálnych dát.

Dané dielo pre mesto Prešov bolo realizované spoločnosťou HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o.

Mesto Prešov, ako otvorená samospráva, poskytuje pre verejnosť svoje mapové podklady, ktoré sú publikované v Katalógu OPEN geo DATA. Po spracovaní pasportu verejnej zelene, bude aj tento prístupný na webe, s udelenou licenciou na použitie CC-BY.

 

Čo je verejná zeleň?

Pre účely Pasportu verejnej zelene na území mesta Prešov sa pod pojmom verejná zeleň rozumejú všetky plochy zelene na území mesta, ktoré sú verejne prístupné bez obmedzenia, ktoré bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúžia na všeobecné užívanie (§2b ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov), plochy zelene na polyfunkčných (funkčne zmiešaných) územiach, plochy zelene v rámci plôch bývania, v rámci plôch občianskej vybavenosti, v rámci plôch výroby, skladov a technickej infraštruktúry, v rámci plôch rekreácie a športu a v rámci plôch dopravy. 

Verejná zeleň – vymedzuje plochu verejne prístupnú bez obmedzenia, ako napr. parky, parčíky a zeleň sídlisk. Za verejnú zeleň sa pre účely pasportu verejnej zelene mesta Prešov, ktoré aj napriek skutočnosti, že spĺňajú definíciu podľa prvej vety tohto odseku, nepovažujú plochy zelene, a to najmä pozemky lesného pôdneho fondu, poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vodné plochy a toky vrátane ich brehov, pozemky železníc a pod.

 

Čo je obsahom spracovania pasportu verejnej zelene Mesta Prešov

a) Identifikácia a rôzne vyšrafovanie ‒ vyznačenie zelene v 100% vlastníctve mesta Prešov (najhustejšia šrafa), v podielovom spoluvlastníctve mesta Prešov nad 50% (redšia šrafa) a v podielovom spoluvlastníctve mesta Prešov pod 50% (najredšia šrafa).

b) Doplnenie do existujúceho pasportu chýbajúce plochy verejnej zelene, ktoré sú vo vlastníctve a správe mesta Prešov, vrátané plôch, ktoré sú vyznačené napr. ako budovy, ale reálne je na nich plocha zelene a rozdeliť ich rôznym sfarbením do štyroch kategórií (druhov), podľa intenzity údržby:

bareprezentatívna zeleň a detské ihriská (ďalej ako „DI“): ul. Hlavná – Severný park a Južný park, Františkánske námestie, Záhrada umenia, Námestie mieru, Lesík delostrelcov, Námestie legionárov – Park pred divíziou, Park na Čiernom moste – Park bielej pani, Námestie 1. mája – park, Námestie mládeže – Park mládeže, Duchnovičovo námestie, Nákupne centrum (ďalej ako “NC“) Centrál – Sídlisko II., NC Šváby, NC Opál, Park Keratsíni, Námestie osloboditeľov – Solivar, Slovenské technické múzeum Solivar (okolo konečnej MHD zastávky Solivar) – park, Nižná Šebastová – Pánska záhrada, všetky DI s trávnymi plochami;

bb) sprievodná (líniová, cestná) zeleň – pásy zelene okolo cestných komunikácií;

bc) parková zeleň (vrátane zelene obytných súborov, vnútroblokov a pod.);

bd) krajinársky upravená zeleň (zeleň na okrajoch obytných súborov, zeleň mimo    zastavaného územia mesta, rekreačné lúky a pod.).

c) Z pôvodných plôch zelene vypustiť časti, ktoré boli zabraté investičnou výstavbou (cesty, chodníky, parkoviská a pod.).

d) Doplniť a vyznačiť inou šrafou a farbou plochy verejnej zelene vo vlastníctve mesta Prešov, ale v správe iných subjektov (napr. na základe nájomných zmlúv, výpožičiek pozemkov a pod.).

e) Doplniť a vyznačiť inou šrafou a farbou plochy vo vlastníctve iných subjektov a v dlhodobej správe mesta Prešov (na základe zmluvných vzťahov, záväznej časti Územného plánu mesta Prešov v platnom znení, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p.)

f) Vypustiť parcely, ktoré prešli do vlastníctva a správy iných subjektov a nie sú už vo vlastníctve ani správe mesta Prešov.

g) Rozdeliť a graficky vyznačiť plošné prvky zelene – trávnik, okrasné záhony a krovité porasty (vrátane živých plotov) vo všetkých kategóriách zelene, odrátať ich výmery z výmer plôch na kosenie.

h) Zakresliť a zapísať všetky ostatné zmeny podľa aktuálneho stavu verejnej zelene na území mesta Prešov.

 

Zhotoviteľ dodal predmetné dielo pasportu v tomto rozsahu:

  • vyhotovenie analógových máp záujmového územia v mierke 1:5000, na ktorých budú rôznym šrafovaním a rôznym zafarbením vyznačené plochy podľa vyššie definovaných úloh č. 1 – 10,

  • tlač analógových máp záujmového územia v mierke 1:5000 (7 máp podľa siedmych mestských častí v štyroch vyhotoveniach),

  • spracovanie tlačových výstupov vo forme textov a tabuliek s uvedením názvov ulíc a výmer objektov verejnej zelene rozdelených podľa mestských častí vo formáte XLS pre softvér Microsoft ExcelTM,

  • tlač výstupných zostáv v štyroch vyhotoveniach,

  • spracovanie digitálnych máp pasportu verejnej zelene spracované vo formáte kompatibilnom pre programy ESRI Shapefile formát (.shp, .shx,, .dbf) alebo formátoch kompatibilných, pre programy Microstation verzia 8 (typ grafických súborov .dgn).

 

Zameranie a identifikácia prvkov zelene prebiehala v období od 10/2018 do 11/2018. Následné spracovanie prebiehalo v období od 11/2018 do 12/2018.

 

Popis geodetického zamerania popis terénnych prác

Zameranie polohopisu bolo vykonané priamym geodetickým meraním v 3. triede presnosti, podľa zmluvných podmienok objednávateľa. Bolo prevedené terestrickým meraním univerzálnou meracou stanicou a metódou GNSS-RTK s napojením na sieť permanentných referenčných GPS staníc - SKPOS.

Súradnicový systém / Realizácia : S-JTSK / JTSK

Použité prístroje a pomôcky: Geodetická stanica Trimble M3, GNSS Trimble R4, GNSS South S-82T

Použitý software: ESRI ArcGIS 10.0, Bentley Microstation V8i (MGEO 12), Groma v.8, Microsoft Office ExcelTM

Terénne práce prebiehali v meste Prešov v mesiacoch október a november. Práce začali na sídlisku III v mestskej časti číslo 1. Samotnému zameraniu zmien predchádzala rekognoskácia terénu. Do vytlačených mapových listov s podkladmi objednávateľa pracovníci zaznamenávali zmeny v pasporte verejnej zelene dodaného objednávateľom z roku 2008 (zmeny spôsobené investičnou výstavbou, vyselektovanie plôch vylúčených z kosenia (záhony, krovité porasty, živé ploty), doplnenie chýbajúcich plôch zelene a pod.). Tieto mapové listy boli následne použité ako podklad pre geodetické zameranie. Geodetické zameranie bolo vykonané GPS-RTK metódou s napojením na sieť permanentných referenčných GPS staníc – SKPOS v 3. triede presnosti prístrojmi GNSS TRIMBLE R4-Barracuda a GNSS South S-82T. V prípadoch, kde meranie GPS-RTK metódou nebolo možné bolo použité terestrické meranie pomocou univerzálnej meracej stanice Trimble M3.

 

Postup spracovania

Pasport verejnej zelene z roku 2008 dodaný objednávateľom vo formáte (.dgn) bol prevedený do formátu ESRI shapefile (.shp,.shx,.dbf). Rovnakým spôsobom boli prevedené aj ostatné grafické podklady objednávateľa. Zamerané dáta z terénu boli vyexportované z geodetických meračských zariadení, spracované v prostredí Bentley Microstation (MGEO12) vo formáte .dgn a následne prevedené do programu ESRI ArcGIS.

Samotné spracovanie pasportu verejnej zelene bolo vykonávané v prostredí programu ESRI ArcGIS. Nad pôvodným pasportom verejnej zelene boli vykonávané zmeny pomocou nástrojov pre vektorizáciu. Zapracované boli všetky zmeny zistené v teréne a zamerané geodetickými metódami, ktoré sú opísané vyššie. Objekty boli nanovo očíslované a to z toho dôvodu, že oddeľovaním plôch vylúčených z kosenia (živé ploty, záhony, krovité porasty) vzniklo veľké množstvo nových objektov, taktiež bolo množstvo objektov vylúčených z pasportu zelene a v neposlednom rade k tomuto rozhodnutiu dopomohol fakt, že v pasporte z roku 2008 bola mestská časť číslo 6 a 7 reprezentovaná jednou mestskou časťou číslo 6, ktorú bolo potrebné rozdeliť na základe hraníc mestských častí uvedených v zmluve o dielo. Všetky objekty boli zatriedené do jednotlivých druhov zelene v súlade so zmluvou o dielo. Pri objektoch vylúčených z kosenia bol určený typ prvku vylúčenej zelene (záhon, živý plot, krovité porasty). Každému objektu bola priradená ulica, na ktorej sa daný objekt zelene nachádza. Nad vrstvami pasportu zelene boli po spracovaní vykonané topologické kontroly.

Po konzultáciách s pracovníkmi objednávateľa boli na základe dodaných údajov vo formáte Microsoft Office ExcelTM .xls, pomocou relácií s dodanými katastrálnymi mapami vo formáte .vgi, vytvorené samostatné vrstvy, ktoré zobrazujú parcely a ich vlastnícke, správcovské a nájomné vzťahy vo formáte ESRI shapefile (.shp,.shx,.dbf).

Pasport verejnej zelene bol po jednotlivých mestských častiach vyexportovaný do tabuľkových zostáv vo formáte Microsoft Office ExcelTM .xls. Z týchto zostáv bol následne vyhotovený sumárny prehľad pasportu verejnej zelene podľa mestských častí mesta Prešov. Aktuálnosť pasportu verejnej zelene sa viaže k dátumu 16.10.2018, kedy boli začaté terénne práce, keďže investičná výstavba v meste Prešov prebieha nepretržite.

Konverzia dodaného pasportu a katastrálnych máp  z *.dgn do *.shp formátu

Konverzia dodaného pasportu a katastrálnych máp  z *.dgn do *.shp formátu

Spracovanie a prepojenie údajov o vlastníckych pomeroch v meste Prešov

Spracovanie a prepojenie údajov o vlastníckych pomeroch v meste Prešov

Mapy v teréne obsahovali Ortofotosnímku, DTMP, Katastrálnu mapu, parcely vo vlastníctve mesta

Mapy v teréne obsahovali Ortofotosnímku, DTMP, Katastrálnu mapu, parcely vo vlastníctve mesta

Do pripravených mapových podkladov pracovníci zaznamenávali všetky zmeny v pasporte zelene

Do pripravených mapových podkladov pracovníci zaznamenávali všetky zmeny v pasporte zelene

Zamerané dáta boli spracované, očistené a následne pripojené do projektu ESRI ArcGIS

Zamerané dáta boli spracované, očistené a následne pripojené do projektu ESRI ArcGIS

 


 
ÚvodÚvodná stránka