Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v PrešoveVytlačiť
 

Podľa § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,  ktoré sa uskutoční

 

dňa 26. apríla 2017 (streda) so začiatkom o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

N á v r h   p r o g r a m u :

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

3. Správa z  kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 2. polrok 2016.

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/Z/2017.

Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

7. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.

Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

8. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2016.

Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru, školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

9. Návrh na určenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov povereného podpisovaním Kroniky mesta Prešov za roky 2015-2018.

Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru, školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

10. Návrh na pričlenenie obce Lemešany k spoločnému školskému úradu mesta Prešov

Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru, školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

11. Rôzne.

12. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.

Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 hod. – 16.30 hod., po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.

Záver.


 
 
ÚvodÚvodná stránka