Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta PrešovVytlačiť
 

Podľa § 13 ods. 4  písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zvolané

39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,

ktoré sa uskutoční

dňa 15. novembra 2017 (streda) so začiatkom o 14.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov.

Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

3. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov.

Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

4. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta.

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/Z/2017.

Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

7. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

8. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.

Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

9. Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov.

Predkladá: Mgr. Ján Vysocký, vedúci kancelárie primátorky mesta

10. Návrh na založenie združenia právnických osôb „Prešovská kreatívna fabrika“.

Predkladá: Mgr. Ján Vysocký, vedúci kancelárie primátorky mesta

11. Návrh na zmenu uznesenia z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č.150/2015 k návrhu podmienok pre vstup mesta Prešov do združenia právnických osôb − Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARR - PSK).

Predkladá: Mgr. Ján Vysocký, vedúci kancelárie primátorky mesta

12. Rôzne.

13. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.

14. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.

15. Záver.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov


 
 
ÚvodÚvodná stránka