Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta PrešovVytlačiť
 

Podľa § 13 ods. 4  písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zvolané 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční

 

dňa 11. októbra 2017 (streda) so začiatkom o 13.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Kontrola plnenia vybavovania  petícii a sťažnosti  občanov za 1. polrok 2017.

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

3. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ 

4. Komplexná rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií na území mesta Prešov v roku 2018.

Predkladá: Ing. Daniela Dzubajová, poverená riadením  organizačného odboru MsÚ

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

7. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta za I. polrok 2017.

Predkladá: Ing, arch. Mária Čutková, vedúca odboru hlavného architekta mesta

8. Rôzne.

9. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.

10. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.

11. Záver.


 
 
ÚvodÚvodná stránka