Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta PrešovVytlačiť
 

Podľa § 13 ods. 4  písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zvolané 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční

 

dňa 13. septembra 2017 (streda) so začiatkom o 10.00 hod.

 

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prešov.

Predkladá: Mgr. Ján Andrejko, PhD., náčelník Mestskej polície v Prešove

3. Informatívna správa o výsledku kontroly nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.

Predkladá: Ing. Marta Dolhá, prednostka Mestského úradu v Prešove

4. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za II. štvrťrok 2017.

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

5. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra mesta.

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

6. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2017.

       Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/Z/2017.

Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

8. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.

       Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

       Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

       Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

11. Rôzne

12. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.

13. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.

 

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka