Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta PrešovVytlačiť
 

Podľa § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zvolané

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,

ktoré sa uskutoční

 

dňa 15. marca 2017 (streda) so začiatkom o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

N á v r h         p r o g r a m u :

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2017 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

Predkladá: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru, školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

3. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

4. Správa z  kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 4. štvrťrok 2016.

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

7. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta za II. polrok 2016 a zhodnotenie za rok 2016.

Predkladá: Ing. arch. Mária Čutková, vedúca odboru hlavného architekta mesta

8. Informácia o potrebe účasti hlavného kontrolóra mesta Prešov na procese prideľovania projektových zámerov interným posudzovateľom/odborným hodnotiteľom.

Predkladá: Ing. Marta Dolhá, prednostka Mestského úradu v Prešove

9. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC431-2017-19.

Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

10. Rôzne

11. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.

12. Vystúpenia obyvateľov mesta medzi 16.00 hod. – 16.30 hod., po ňom nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.

13. Záver


 
 
ÚvodÚvodná stránka