Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Zajtra o siedmejVytlačiť
 

Nadjazd pri ZVL otvoria zajtra o siedmej ráno, celá nábrežná komunikácia bude plne prejazdná od soboty.

„Doprave v Prešove otvorenie Otvorenie preložky cesty 1/68tejto cesty pomôže, no opäť musím zopakovať, že podstatné vyriešenie problémov môže nastať až po vybudovaní rýchlostnej cesty R4 a samozrejme, po dokončení časti diaľnice D1 pri našom meste,“ skonštatovala dnes primátorka Andrea Turčanová  pri slávnostnom odovzdaní dokončenej stavby.

Preložka cesty 1/68 je dokončená, od soboty bude už naplno slúžiť motoristom. Do užívania je však dávaná postupne – zatiaľ čo kruhový objazd bol otvorený už 1. júla, nadjazd pri ZVL bude spustený od piatku 14. júla, od 7.00 h a zvyšná časť tejto stavby – teda úsek cesty od Handball arény po ZVL od soboty 15. júla od 10.00 h.

Mimoriadna situácia,  ktorá bola v meste Prešov vyhlásená 20. novembra 2015 z dôvodu kritickej dopravy na jeho území, však stále platí.  „K jej prípadnému zrušeniu dôjde až po prehodnotení vplyvov, ktoré viedli k jej vyhláseniu,“ skonštatovala primátorka a pripomenula, že mimoriadna situácia bola vyhlásená na základe vyjadrení zložiek Operačného strediska záchrannej služby, Krajského riaditeľstva (KR) Hasičského a záchranného zboru v Prešove, KR Policajného zboru v Prešove, no vyjadroval sa aj Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Košice, Dopravná komisia mesta Prešov a Dopravný podnik mesta Prešove, a. s. Tieto inštitúcie budú teda musieť prehodnotiť  či sa zmenila situácia, ktorá vznikla pozastavením stavebnej činnosti na stavbe cesty I/68, čím nastalo obdobie ohrozenia, ktoré viedlo ku vzniku udalostí ohrozujúcich život, zdravie a majetok občanov a životné prostredie.

Preložka cesty 1/68 vo faktoch:

Predmet projektu :Otvorenie preložky cesty 1/68

Predmetom projektu je preložka štátnej cesty I/68 do novo navrhnovanej trasy, mimo zastavenú centrálnu časť mesta Prešov, vrátane všetkých nevyhnutných stavebno technických úprav na dotknutých komunikáciách nižšej tredy, ako aj realizácia preložiek všetkých dotknutých podzemných a nadzemných inžinierskych sietí.

Predmetom II. fázy stavby bola dostavba a ukončenie stavebných prác na rozostavanom projekte I/68 Prešov odb. Škultétyho – ZVL a uvedenie rozostavanej stavby do užívania.

Účel a ciele stavby :

Cieľom stavby je odklonenie dopravy mimo centráOtvorenie preložky cesty 1/68lnu časť mesta, čím dôjde k odľahčeniu jestvujúcej komunikačnej siete, zlepšeniu plynulosti dopravy a životného prostredia v okolí jestvujúcej komunikácie a zvýšenie kapacity jestvujúceho komunikačného systému v meste Prešov

Zdôvodnenie potreby stavby

Hlavnou komunikáciou v riešenom území v smere sever – juh, bola pred preložkou cesty I/68,  komunikácia I/68 (v závere roku 2016 prečíslovaná na št. cestu I/20), vedená cez ulice :

Sabinovská – Duklianska – ul.arm. Generála L. Svobodu - Rusínska – Východná – Košická

v kategórii miestnych komunikácií, po ktorej bola realizovaná vonkajšia tranzitná, zdrojová a cieľová doprava ale aj vnútorná doprava mesta. Na predmetnú komunikáciu sa napájajú zberné a obslužné miestne komunikácie a to prostredníctvom úrovňových križovatiek.

Vzhľadom na vysoké dopravné zaťaženie tejto kOtvorenie preložky cesty 1/68omunikácie s jej negatívnymi dopadmi na životné prostredie dotknutých oblastí mesta, bola v súlade s ÚP mesta zrealizovaná preložka cesty I/68 mimo zastavané oblasti do trasy :

Sabinovská – Levočská – Obrancov mieru – Nábrežná komunikácia, až po križovatku ZVLvrátane prebudovania križovatky na mimoúrovňovú.

Pred uvedením stavby I/68 Prešov odb. Škultétyho – ZVL, preložka cesty bola cesta I/68 situovaná v provizórnej trase a prechádzala centrálnou časťou mesta Prešova. Pôvodná trasa cesty I/68 nevyhovuje svojimi parametrami intenzite dopravy a negatívne vplýva na životné prostredie v centre mesta.

Celkový rozsah

Začiatok úpravy preložky cesty I/68 je v križovatOtvorenie preložky cesty 1/68ke Pod Kamennou baňou a nadväzuje na zrealizovaný úsek preložky cesty I/68 Prešov /Nábrežná komunikácia/. Pokračuje za obytnou zástavbou na ul. Pod Kamennou Baňou, križuje rieku Torysu a ďalej je súbežne vedená na jej ľavom brehu (okrajom priemyselnej zóny). Križuje rieku Sekčov, železničnú trať Kysak – Plaveč a napája sa do navrhovanej mimoúrovňovej a okružnej križovatky pri ZVL – trasa „A“.

Členenie podľa objektov:

Stavebná akcia I/68 Prešov odb. Škultétyho – ZVL pozostáva z 92 stavebných objektov.

14 stavebných objektov z celkového rozsahu stavbOtvorenie preložky cesty 1/68y I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL bolo stavebne ukončených v rámci I. fázy.

Predmetom II. Fázy stavby je realizácia a ukončenie 78 stavebných objektov.

Rozsah stavebných prác :

TRASA „A“ :

Dĺžka navrhovanej úpravy – trasy „A“ je cca 2,192 km.

Mostné objekty na trase „A“:

201-00 Most na ceste I/68  v km 0,525 nad riekou Torysa  s dĺžkou premostenia 160,0m

202-00  Most na ceste I/68  v km 1,875 nad riekou Sekčov s dĺžkou premostenia   59,0m

203-01  Most na žel. trati Kysak - Plaveč v km 2,048 trasy „A“  cesty I/68                         

Pre napojenie ulice Pod Wilec hôrkou bola zrealizovaná oprava jestvujúceho mosta cez Torysu (objekt 208-00) a pre peších bola vedľa uvedeného mosta vybudovaná samostatná lávka – riešená stavebným objektom 207-00.

Križovatky  na trase „A“:

 • - pri napojení na začiatku úpravy bola križovatka doplnená o cestnú svetelnú signalizáciu
 • -priesečná  križovatka v km 1,004 pri napojení ulice Pod Wilec hôrkou  a ulice Budovateľskej, rovnako je dopravná situácia riešená cestnou svetelnou signalizáciou
 • -veľká okružná križovatka na KÚ s dvoma jazdnými pruhmi na okruhu s vonkajším ø90,0m. Z veľkej okružnej križovatky sú vetvami napojené smery :
 • z centra a do centra
 • cesta I/68 smerom na Hanisku
 • cesta III/06810 smerom na diaľnicu D1 do Košíc
 • ulica Švábska.

TRASA „B“ :

Dĺžka navrhovanej úpravy – trasy „B“ je 1,100 km.

Trasa „B“ rieši úpravu ulice Košickej (I/68) od jestvujúceho mosta cez rieku Sekčov a úpravu ulice Petrovanskej (I/80) v dĺžke cca 1100m, s odklonom trasy mimo jestvujúcu cestu smerom k železnici.

Výškové vedenie je v úrovni jestvujúcej nivelety cesty a v mieste kríženia s novorealizovanou veľkou okružnou križovatkou, je smer Prešov centrum - Košice (výjazd na D1) zabezpečený mimoúrovňovo ponad okružnú križovatku. Uvedený výjazd z mesta a vjazd do mesta je zabezpečený 8 poľovým mostným objektom s dĺžkou premostenia 198,0m.

TRASA „C“ :

Dĺžka navrhovanej úpravy – trasy „C“ je 0,340 km.

Trasa „C“ rieši úpravu cesty I/68 (I/20) smerom na Hanisku – trasa „C“ v dĺžke cca 340m

Okrem spomínaných úprav hlavných komunikácií dotknutých výstavbou bola predmetom projektu aj úprava

 • úprava ulice Švábskej v dĺžke cca  70m
 • úprava Švábskeho potoka v dĺžke cca 270m
 • mostné objekty rámovej konštrukcie na okružnej križovatke pri križovaní s potokom
 • preložky vyvolaných investícií (kábelové a potrubné vedenia)
 • asanácie stavebných objektov nachádzajúcich sa v trase
 • úpravy chodníkov
 • úpravy verejného osvetlenia
 • úpravy svahov koryta toku Torysa a Sekčov v nevyhnutnom rozsahu
 • výstavba protihlukových stien
 • oporné múry
 • cestná kanalizácia s odlučovačmi ropných látok
 • a pod.

Realizáciou všetkých vyššie navrhovaných a popísaných úprav sa docieli zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy, odstránenie, resp. zmiernenie negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie odklonením dopravy z centra mesta Prešov a ochrana dotknutých lokalít v prípade zvýšenej hladiny tokov.

Foto: msú Prešov a Doprastav


 
 
ÚvodÚvodná stránka