Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Voľby prezidenta Slovenskej republiky: Manuál pre voličovVytlačiť
 

V sobotu 16. marca si na Slovensku volíme hlavu štátu. Volebné miestnosti budú pre voličov otvorené od 7.00 do 22.00 h. V Prešove je 80 volebných miestností pripravených tak, aby mal každý volič k voľbám čo najbližšie.

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“). Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Volič môže voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Zoznam všetkých volebných okrskov a volebných miestností nájdete TU: https://www.presov.sk/download_file_f.php?id=1081111

Voľby prezidenta Slovenskej republiky: Manuál pre voličovPozornosť by mali zvýšiť voliči, ktorí doteraz volili v priestoroch Kultúrneho strediska PKO Družba na Námestí Kráľovnej pokoja č. 2. Pre rekonštrukciu bola volebná miestnosť presunutá do Súkromnej základnej školy DSA na Mukačevskej ulici č. 1.

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (podľa miesta svojho trvalého pobytu), vydá mesto Prešov ešte 15. marca 2019 do 15.00 h na jeho žiadosť hlasovací preukaz. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Volič pri zápise do zoznamu voličov odovzdá hlasovací preukaz okrskovej volebnej komisii, ktorá tento pripojí k zoznamu voličov.

Po príchode do volebnej miestnosti je volič povinný preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti, preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Tlačivo čestného vyhlásenia mu na požiadanie vydá okrsková volebná komisia.  

Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom vydá okrsková volebná komisia voličovi jeden hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta Prešov.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak zakrúžkuje viac poradových čísel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný.

Upravený hlasovací lístok volič vloží do obálky a následne do volebnej schránky.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi to pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, nie však člena okrskovej volebnej komisie. Osoba podľa pokynov voliča a podľa zákona upraví hlasovací lístok a vloží ho do obálky.

Volič, ktorý pre zdravotné postihnutie nemôže sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať mesto Prešov a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Telefonicky môže volič požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky v deň konania volieb dňa 16. marca 2019 na tel. č.: 051/3100512 alebo 051/3100513, elektronicky na e-mailovej adrese: volby@presov.sk

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky konať v sobotu 30. marca 2019 od 7.00 do 22.00 h.

Všetky ďalšie informácie k Voľbám prezidenta Slovenskej republiky 2019 nájdete na webovej stránke mesta Prešov (naľavo) v sekcii VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY: https://www.presov.sk/volby-prezidenta-slovenskej-republiky-16-03-2019-a-30-03-2019.html


 
 
ÚvodÚvodná stránka