Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

V Prešove boli udelené verejné oceneniaVytlačiť
 

V historickej sále Parku kultúry a oddychu v Prešove sa dnes uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktorého špecifikom bol jediný bod - ocenenie osobností, ktorí robia dobre meno regiónu.

Boli odovzdané ocenenia:  Cena mesta, Cena primátorky, Opálové zrnko a udelené Čestné občianstvo.

Medzi osobnosti ocenené Cenou mesta Prešov tohto roku patria:V Prešov boli udelené verejné ocenenia

V Prešov boli udelené verejné oceneniaMilan Benč, bývalý primátor mesta Prešov. Na všetkých verejných pozíciách, ktoré zastával, sledoval vždy jeden hlavný cieľ – prospech obyvateľov mesta Prešov  a rozvoj mesta Prešov vo všetkých jeho oblastiach. Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov   Ing. Milanovi Benčovi  udelilo túto cenu ako uznanie za dlhoročnú prácu  v prospech mesta Prešov na  viacerých odborných i verejných pozíciách.

Miriam Feretovej, bola Cena mesta Prešov za rok 2017 udelená za úspešnú reprezentáciu mesta Prešov doma i v zahraničí prostredníctvom vynikajúco pripravených študentov  na medzinárodných študentských vedeckých  konferenciách a súťažiach, za osobnú angažovanosť v rôznych charitatívnych akciách a zbierkach.

Eduardovi Jakubekovi, ktorý dlhodobo  propaguje záhradníčenie, čím prispieva k duševnej a telesnej regenerácii ľudí, ich zvýšenej fyzickej aktivite, zdravšiemu spôsobu stravovania, v neposlednom rade  aj k zvýšeniu ekologického povedomia a starostlivosti o životné prostredie. Cenu mu zastupiteľstvo udelilo za jeho dlhoročnú úspešnú angažovanosť propagátora, inštruktora a vynikajúceho odborníka v oblasti ovocinárstva a záhradkárstva.

V Prešov boli udelené verejné oceneniaOpálové zrnko bolo udelené spoločnosti Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie, s.r.o. Cenu získalo toto zariadenie za významný dlhoročný prínos v rozvoji zdravotníckych služieb nielen na území mesta Prešov, ale aj v rámci celého Slovenska, spojený s rozvojom laboratórnej medicíny v odbore imunológie a špičkových inovatívnych medicínskych technológií.

Cenu primátorky mesta Prešov Andrey V Prešov boli udelené verejné oceneniaTurčanovej si odniesol dekan Jozef Dronzek za osobný vklad a angažovanie pri organizovaní ekumenického života, pri záchrane a obnove kultúrnych pamiatok a historického dedičstva a za aktívny podiel na duchovnom a kultúrnom živote mesta Prešov. Hotelová akadémia v Prešove pod vedením Jozefa Šenka,  za vynikajúce výsledky vo výchove odborníkov v oblasti gastronómie a hotelierstva, za vynikajúcu reprezentáciu mesta Prešov doma i v zahraničí s prihliadnutím  na 90.výročie založenia školy.  Juraj Hugec za významný prínos  k vzniku ženského volejbalu v meste Prešov, ako aj za celoživotné pôsobenie  v oblasti prípravy, tréningu a podpory volejbalu na území mesta Prešov.

Čestné občianstvo mesta Prešov bolo udelené profesorovi Rudolfovi Horváthovi, bývalému aktívnemu vrcholovému športovcovi, trénerovi, funkcionárovi a organizátorovi športu, za jeho celoživotný prínos k rozvoju prešovskej hádzanej a za úspešnú propagáciu a zviditeľňovanie mesta Prešov doma i v zahraničí.

Aj tohtoročné slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov ukázalo, že toto mesto má mnoho kvalitných, angažovaných a schopných ľudí, ktorí tvorili jeho históriu a stále dosť tých, ktorí obohacujú jeho súčasnosť.

ooo

Cena mesta Prešov je verejným ocenením, ktoré udeľuje mesto Prešov fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.Návrhy na Cenu mesta a Opálové zrnko mohla podávať aj verejnosť.

Opálové zrnko je verejným ocenením mesta pre najúspešnejšie podnikateľské subjekty pôsobiace na území Prešova za mimoriadne aktivity v oblasti výroby, obchodu a služieb.

Cena primátorky je záležitosťou samotnej pani primátorky a Čestné občianstvo je návrhom Mestského zastupiteľstva v Prešove.

ooo

Profily ocenených: 

ING. MILAN  BENČhttps://www.presov.sk/oznamy/v-presov-boli-udelene-verejne-ocenenia.html

Bývalý primátor mesta Prešov a dlhoročný poslanec.

Ing. Milan Benč, rodák z Veľkého Šariša, obyvateľ mesta Prešov od roku 1969. Po ukončení vysokej školy nastúpil ako mladý inžinier do Stavoprojektu Prešov, kde pôsobil 20 rokov  ako projektant, potom hlavný inžinier projektového strediska aj  ako námestník riaditeľa. Odtiaľ bol vysielaný aj na práce v zahraničí – 3 roky pracoval ako projektant V Alžírsku a 2 roky ako autorský dozor projektanta na stavbe bytov v Ruskej federácii.

Vo volebnom období 1994-1998 vykonával funkciu zástupcu primátora mesta Prešov. Nasledujúce volebné obdobie pôsobil vo funkcii prednostu Okresného úradu v Prešove. V rokoch 2002-2006 vykonával funkciu primátora mesta Prešov.  Súčasne od roku 2001až do roku 2009 pôsobil aj ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja.

V roku 2007 sa vrátil k svojmu pôvodnému povolaniu a vykonával inžiniersku činnosť vo výstavbe a funkciu stavebného dozora investora v súkromnej spoločnosti až do roku 2012.

V súčasnosti je na starobnom dôchodku. S manželkou vychovali dve deti a tešia sa z 5 vnúčat.

Ing. Milan Benč na všetkých verejných pozíciách, ktoré zastával, sledoval vždy jeden hlavný cieľ – prospech obyvateľov mesta Prešov  a rozvoj mesta Prešov vo všetkých jeho oblastiach.

RNDr. MIRIAM FERETOVÁ

Učiteľka na Katolíckej spojenej škole sv. V Prešove boli udelené verejné oceneniaMikuláša v Prešove.

RNDr. Miriam Feretová pracuje v školstve viac ako 15 rokov. Okrem triednej učiteľky plní aj funkciu vedúcej predmetovej komisie prírodovedných predmetov.  Popri zodpovednom plnení pracovných povinností sa vo svojom voľnom čase venuje žiakom so záujmom o prírodné vedy a vedeckú činnosť.

Žiaci pod jej vedením  sú úspešnými reprezentantmi nielen školy, mesta Prešov, Prešovského kraja, ale aj Slovenskej republiky.

Jej zverenci obsadzujú popredné miesta na krajských i celoštátnych kolách stredoškolskej odbornej činnosti ako aj na biologických a geografických olympiádach doma i v zahraničí - napríklad bronzové a strieborné medaily na INEPO Euroazia Baku, INEPO Euroazia Istanbul, I-SWEEP USA – zlatá  a bronzové medaily, IYIPO Tbilisi Gruzínsko – strieborná medaila a mnoho ďalších); účastňujú sa medzinárodných vedeckých konferencií, vedeckých výstav, získavajú ocenenia za kvalitné vedecké študentské projekty.

RNDr. Feretová aktívne spolupracuje s viacerými inštitúciami – ako Slovenská akadémia vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove, Technická univerzita v Košiciach.

Jej práca bola ocenená viacerými oceneniami – Pamätnou plaketou Slovenskej akadémie vied,  Medailou sv. Cyrila a Metoda za rozvoj cirkevného školstva udelenou Konferenciou biskupov Slovenska. Aktívna je aj pri zabezpečovaní materiálnych a finančných prostriedkov  potrebných na realizáciu výskumnej činnosti. Osobne sa angažuje v rôznych charitatívnych akciách a zbierkach (Deň počatého dieťaťa, Deň narcisov, Jarná kvapka krvi).

ING. EDUARD JAKUBEK

Propagátor, inštruktor a odborník v oblasti V Prešove boli udelené verejné oceneniaovocinárstva a záhradkárstva.

Ing. Eduard Jakubek dlhodobo  propaguje záhradníčenie, čím prispieva k duševnej a telesnej regenerácii ľudí, ich zvýšenej fyzickej aktivite, zdravšiemu spôsobu stravovania, v neposlednom rade  aj k zvýšeniu ekologického povedomia a starostlivosti o životné prostredie.

Ako dlhoročný predseda Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov  v Prešove a dlhoročný člen,  v súčasnosti predseda Republikového výboru  Slovenského zväzu záhradkárov, prispieva nielen k propagácii záhradkárskych aktivít, ale aj ako spoluorganizátor záhradkárskych výstav a predajných trhov v Prešove, dlhodobo organizuje výmenné návštevy záhradkárov z iných miest, ale aj zo zahraničia, najmä Poľska. Zabezpečuje a realizuje  záujmové krúžky žiakov základných škôl, aktívne prispieva do miestnych i celoslovenských masovokomunikačných prostriedkov – a to všetko vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu, prípadne len za realizačné náklady v snahe zlepšiť vzťah ľudí k životnému prostrediu.

ANALYTICKO-DIAGNOSTICKÉ LABORATÓRIUM A AMBULANCIE, s.r.o., Vajanského 1, Prešov

Mestské zastupiteľstvo mesta PrešovV Prešove boli udelené verejné ocenenia udelilo spoločnosti Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie, s.r.o. Cenu Opálové zrnko mesta Prešov  za významný dlhoročný prínos v rozvoji zdravotníckych služieb nielen na území mesta Prešov, ale aj v rámci celého Slovenska, spojený s rozvojom laboratórnej medicíny v odbore imunológie a špičkových inovatívnych medicínskych technológií.

PhDr. Mgr. JOZEF DRONZEK, PhD.

Farár – dekan Rímskokatolíckej farnostiV Prešove boli udelené verejné ocenenia sv. Mikuláša.

Rodák z Hromoša pôsobí v Prešove od roku 2009. Vďaka jeho iniciatíve angažovanosti sa uskutočnila generálna oprava  konkatedrály sv. Mikuláša, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou – vymenila sa strecha, prevzdušnila sa západná a severná strana konkatedrály, urobili sa nové elektrické rozvody, nový oltár, zreštaurovali sa vzácne fresky Mojžiša a Árona, odhalil a zreštauroval sa gotický portál a urobili sa  mnohé ďalšie opravy a úpravy.  Zrealizovala sa generálna oprava kostola na Cemjate, kaplnky na Vydumanci, obnovili sa kaplnky na Kalvárii, prebieha oprava kaplnky na cintoríne.

Dekan Dronzek patrí k zakladateľom občianskeho združenia Prešovská gotika, ktorej hlavným cieľom  je záchrana svätomikulášskeho organu a organizovanie duchovných koncertov.

Aktívne spolupracuje s Ukrajinou aj Poľskom, vďaka projektu s Ukrajinou  sa mu podarilo získať financie na opravu konkatedrály.

Je aktívnym organizátorom ekumenického života v meste. Ako prvý na východnom Slovensku sa zapojil do organizovania NOCI KOSTOLOV a vďaka jeho iniciatíve sa do tohto projektu zapojili aj kostoly iných cirkví. V rámci tohto európskeho projektu v Prešove vystúpili takí významní umelci ako Sisa Sklovská, Martin Babjak, Miroslav  Dvorský, Martin Husovský.

Z iniciatívy dekana Dronzeka  bola v Prešove postavená socha pápeža Jána Pavla II., uskutočňujú sa živé prenosy  z konkatedrály v televízii i rozhlase,  pravidelne sa zúčastňuje verejných  diskusií najmä na historické, duchovné a filozofické témy.

Nezanedbateľná je akademická a publikačná činnosť dekana Dronzeka. Od roku 1995 prednášal na viacerých univerzitách, dodnes pôsobí ako odborný asistent  na Katedre filozofie a histórie Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Hotelová akadémia v Prešove

Hotelová akadémia na Baštovej  32 v V Prešove boli udelené verejné oceneniaPrešove patrí medzi 4 najstaršie hotelové akadémie na Slovensku.

Má bohatú činnosť v oblasti výchovy, vzdelávania, školskej i mimoškolskej práce a domácej i zahraničnej praxe. Škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja vychovala tisícky odborníkov v oblasti gastronómie a hotelierstva. Od jej vzniku v roku 1927 opustilo brány školy okolo 9 000 absolventov.

Hotelová akadémia  je od roku 1994 členkou  Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu so sídlom v Luxembursku, riaditeľ školy je členom jej výkonného výboru a národným reprezentantom Slovenska.

Zástupcovia školy a študenti reprezentovali školu, mesto Prešov i Slovensko na mnohých medzinárodných podujatiach vo viacerých krajinách Európy. Obsluhovali delegátov na úrovni ministrov obrany  a náčelníkov generálnych štábov armád na summite NATO v Bratislave a počas predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie  zabezpečovali catering na Európskej konferencii mládeže v Košiciach.

V roku 2014 škola zorganizovala v Prešove medzinárodné podujatie „Vianoce v Európe“, na ktorom zúčastnené školy  prezentovali vianočné zvyky a jedlá svojho regiónu. Tohto vydareného podujatia  sa zúčastnilo 19 škôl z 13 krajín Európy

Najvýznamnejšou a najznámejšou aktivitou Hotelovej akadémie v Prešove  je medzinárodná barmanská súťaž juniorov EUROCUP.  Za 25 rokov existencie tejto súťaže sa jej zúčastnilo 54 škôl zo Slovenska a 58 škôl z 20 krajín Európy, jedna aj z Mexika.

Škola od roku 1998 úspešne spolupracuje s Nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve so sídlom v Zurichu, dôsledkom ktorej je organizovanie odborných seminárov pre učiteľov a odborníkov z praxe a finančnou a materiálnou podporou aktivít školy.

Žiaci školy už dlhé roky  reprezentujú školu, mesto Prešov a Slovensko na odbornej praxi v zahraničí – v Spolkovej republike Nemecko, vo Francúzsku, na Korzike, v Portugalsku, Taliansku, Rakúsku, Švajčiarsku, Grécku, na Cypre, v Anglicku a Írsku. Absolventi školy robia dobré meno škole a mestu nielen v Európe, ale aj na americkom kontinente a v Austrálii.

Aj vďaka  Hotelovej akadémii a jej aktivitám je mesto Prešov známe takmer v celej Európe.

PaedDr. JURAJ  HUGEC

Zakladateľ volejbalovej tradície V Prešove boli udelené verejné oceneniav Prešove,  dlhoročný funkcionár Slovenskej volejbalovej federácie.   

Juraj Hugec bol najprv učiteľom v základných školách Prešovského okresu. Po skončení štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, dnes Prešovskej univerzity,  a Fakulte športu Prešovskej univerzity. Učil aj v  prešovskom súkromnom gymnáziu.

S volejbalom začal v Sabinove pod vedením Karola Pavlíčka.

V Prešove hral za Tatran, ZVL a Sláviu. Rád spomína na rok 1969, keď sa  v tíme mužov Prešova pričinil o postup do druhej ligy.

Spolu  s profesorom Jánom Košťálikom  a Michalom  Kudlom tvorili volejbalovú základňu a volejbalovú tradíciu v Prešove.

Srdcovou záležitosťou Juraja Hugeca  bola trénerská práca s mládežou. Vychoval desiatky mladých volejbalistov, ktorí získali aj tituly majstrov Slovenska. S Richardom Vlkolinským trénoval aj mužov Volejbalového klubu Prešovskej univerzity.

Je zakladateľom a dlhoročným trénerom ženského volejbalového družstva v Prešove, volejbalového klubu Telovýchovnej jednoty Slávia.

Je akreditovaným volejbalovým trénerom  a akreditovaným rozhodcom Slovenskej volejbalovej federácie.

Významná je aj jeho organizátorská práca – je zakladateľom a dlhoročným organizátorom rôznych volejbalových turnajov:

  • Vianočného turnaja žiakov a žiačok, najstaršieho volejbalového turnaja v tejto vekovej kategórii na Slovensku, ktorý vlani oslávil svoje 53.výročie,
  • Volejbalovej ligy zmiešaných MIX družstiev na území mesta Prešov – zrealizovaných 16 ročníkov.

Je držiteľom Pamätnej plakety Slovenskej volejbalovej federácie.  

Prof.  PhDr. RUDOLF  HORVÁTH, PhD.

Bývalý aktívny vrcholový športovec, V Prešove boli udelené verejné oceneniatréner, funkcionár a organizátor športu v Prešove.

Prof. Rudolf Horváth  bol aktívnym vrcholovým športovcom - hádzanártom v Telovýchovnej jednote Tatran Prešov, kde pôsobil od žiackeho veku – od roku 1958 až do ukončenia kariéry v roku 1975. S výnimkou 2 rokov, keď počas základnej vojenskej služby  pôsobil v družstve Dukla Praha, nikdy z Prešova neprestúpil do iného športového klubu.

Počas svojej športovej kariéry dosiahol celý rad úspechov:

  • Odohral 10 ročníkov v prvoligovej hádzanárskej súťaži, kde získal 10 medailí – 3 zlaté, 5 strieborných a 2 bronzové
  • 7 krát bol majstrom Československej socialistickej republiky  v kategóriách  dorastenci, akademici, dospelí
  • Bol dlhoročným československým reprezentantom v hádzanej  v dorasteneckej, juniorskej a seniorskej kategórii, 6 krát sa zúčastnil oficiálnych majstrovstiev sveta
  • V roku 1969 sa stal víťazom ankety o najúspešnejšieho športovca okresu Prešov
  • V tom istom  roku bol vyhlásený aj za najlepšieho hádzanára Slovenska
  • V roku 2000 bol zaradený do Hádzanárskeho tímu Slovenska 20.storočia
  • V roku 2011 bol uvedený do Siene slávy slovenskej hádzanej, aj do Siene slávy športovcov mesta Prešov
  • V roku 2017 bol uvedený do klubu športových legiend českého športu a bola mu udelená Cena Emila Zátopka.

Rudolf Horváth  je trénerom licencie  A, úspešne trénoval  mladšie dorastenky, ale aj prvoligové ženy TJ ZVL Prešov. Začiatkom deväťdesiatych rokov pôsobil ak športový expert a tréner hádzanej v Katare.

Rudolf Horváth bol predsedom Československej federácie hádzanej v Prahe, predsedom organizačného výboru  Majstrovstiev sveta v hádzanej, bol členom exekutívy Československého olympijského výboru aj členom československej olympijskej misie na letných olympijských hrách v Barcelone.

Od roku 1990 až doteraz je  členom Slovenskej olympijskej akadémie pri Slovenskom olympijskom výbore v Bratislave.

Je zakladateľom  a organizátorom jediného hádzanárskeho medzinárodného turnaja vysokoškoláčok na Slovensku, ktorý sa uskutočnil už 22 krát.

Prof. PhDr. Rudolf Horváth, PhD. sa ako vysokoškolský pedagóg niekoľko desiatok rokov aktívne podieľa na výchove budúcich učiteľov telesnej výchovy a trénerov.  Pôsobil v mnohých vedeckých radách fakúlt a univerzít na Slovensku u v Českej republike.  V roku 2017 mu bola udelená zlatá medaila Prešovskej univerzity.


 
 
ÚvodÚvodná stránka