Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pre koho platí povinnosť daňového priznania z nehnuteľností?Vytlačiť
 

Január sa každoročne spája s podávaním daňových priznaní z nehnuteľností. Pre koho platí táto povinnosť a čo je potrebné pri jej vybavovaní?

Dôležitou informáciou pre Prešovčanov je, že sadzby miestnych daní pre rok 2017 a poplatku za komunálne odpady sa nemenia a ostávajú na úrovni roku 2016,“ zdôraznila primátorka Andrea Turčanová.

Kedy mám povinnosť podať daňové priznanie?

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, resp. podať čiastkovilustračný obrázok, zdroj: MsÚ Prešové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017 má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla alebo previedla nehnuteľnosť počas roka 2016 (predaj, darovanie, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod.).

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností však vzniká aj z dôvodu  zmeny druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby.

Priznania k miestnym daniam  na rok 2017 sa podávajú v termíne od 1.1.2017 do 31.1.2017. V tejto lehote si daňovníci majú povinnosť uplatniť aj nárok na zníženie dane z dôvodu poberania dávky v hmotnej núdzi (potvrdenie ÚPSVaR),  zdravotného postihnutia  (držiteľ  preukazu ŤZP, ŤZP/S,  rozhodnutie  ÚPSVa R), dovŕšenia 70 rokov veku k 1.1.2017.

Nezabúdajme na domácich miláčikov

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na jednotnom tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za  predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje,“ ktoré je k dispozícií na oddelení daní, poplatkov a podnikania  MsÚ v Prešove, Jarková ul. č. 24, 1. poschodie, č. dv.  238, 239, resp. na internetovej stránke mesta, kde sú zverejnené všetky tlačivá a informácie,  týkajúce sa miestnych daní na rok 2017.

 http://www.presov.sk/dane-a-poplatky.html

Ako je to s komunálnym odpadom?

Pri poplatku za komunálne odpady, ak sa počet osôb nemenil a spôsob vyrubenia poplatku za celú domácnosť jednému poplatníkovi je zhodný s rokom 2016, nevyplýva poplatníkovi oznamovacia povinnosť.

Oznamovacia povinnosť poplatníka je pri zmenách oproti roku 2016. Taktiež, ak súčasťou spoločnej domácnosti sú dospelé osoby, resp. osoby rozvedené a pôvodný poplatník už nechce prevziať povinnosť poplatníka na rok 2017 platiť poplatok za celú domácnosť, uvedené skutočnosti je potrebné oznámiť  správcovi dane, t.j. oddeleniu daní, poplatku a podnikania MsÚ v Prešove, Jarková ul. č. 24, 2.poschodie č. dv. 303 do 31.1.2017, t.j. pred vydaním rozhodnutia na rok 2017.

Správca dane vyrubí poplatok rozhodnutím  na základe podaného oznámenia o zmenách pre zdaňovacie obdobie roku  2017. V prípade, že k zmenám skutočností dôjde počas kalendárneho roka, a to vznik (nový člen domácnosti) zánik (odsťahovanie, úmrtie), je poplatník povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali, to zn. aj v priebehu kalendárneho roka.

Rozhodnutia o vyrubení  daní a poplatku  budú daňovníkom doručené v priebehu mesiaca apríl a ich splatnosť bude určená v uvedenom rozhodnutí. Počet rozhodnutí, ktoré úrad vydal pri vyrubení daní  v roku 2016 bol cca 31 000 ks, pri poplatku  za komunálne odpady cca 33 000 ks.

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka