Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Navrhnite pamätihodnosť na zápisVytlačiť
 

Do evidencie pamätihodností mesta Prešov môžu pribudnúť ďalšie prešovské unikáty. Na zapísanie ich môžete navrhnúť do 31. mája 2018.Navrhnite pamätihodnosť na zápis

Mesto Prešov, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 2/2013 o evidencii pamätihodností mesta Prešov, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov  č.1/2016, vyhlasuje: 

VÝZVU

na predkladanie návrhov na zápis

do evidencie pamätihodností mesta Prešov

Pamätihodnosť obce, mesta je taká súčasť kultúrneho dedičstva, ktorá nie je zapísaná a Ústrednom zozname  pamiatkového fondu SR ako národná kultúrna pamiatka, ale je pre danú obec, mesto charakteristická, ojedinelá, jedinečná.

Mesto Prešov vedie svoju evidenciu pamätihodností od roku 2009  a v súčasnosti je v nej zapísaných celkom 46 pamätihodností, ktoré sú prístupné na http://www.presov.sk/pamatihodnosti-a-narodne-kulturne-pamiatky.html

Navrhnite pamätihodnosť na zápisMesto Prešov na rok 2018 vypisuje výzvu na predkladanie návrhov na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov v týchto kategóriách:

1. hnuteľné a nehnuteľné pamätihodnosti (objekty miestneho významu, ktoré majú historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú, výtvarnú alebo umelecko-remeselnú hodnotu a nie sú evidované ako kultúrne pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, napr. pomníky, rodné domy, resp. pôsobiská miestnych významných osobností, socha patróna mesta, cechové predmety a predmety významných spolkov, ktoré jestvovali v meste, kronika mesta, športové a iné trofeje minimálne s celoslovenským významom, ...),

2. kombinované diela prírody a človeka (pútnické miesta, ktoré sa viažu na historickú udalosť a osobnosť, pramene s liečivou vodou, udržiavané besiedky v lesoch, iné prírodné výtvory, ktorých okolie bolo upravované človekom, ...),

3. nehmotné pamätihodnosti (pamätné dni mesta, historické udalosti ako napr. významné stretnutia, návštevy významných osôb, postavenie významných budov, pôvodné názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta, ...).

Návrhy na zápis do evidencie pamätihodností môžu podávať všetky fyzické a právnické osoby v štruktúre:

1. Stručný popis objektu, predmetu, udalosti.

2. Lokalizáciu - len v rámci katastrálneho územia mesta Prešov (presné určenie miesta, kde sa objekt nachádza, v prípade nehnuteľnosti bude nápomocné aj parcelné vymedzenie, mapový podklad, fotografia alebo iná grafická dokumentácia.

3. Meno, adresu a telefónne číslo navrhovateľa.

 

Vaše návrhy nám zasielajte do 31. mája 2018 na adresu:

Mestský úrad v Prešove, Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,

Oddelenie kultúry a cestovného ruchu,

Jarková 26, 080 01  Prešov, (obálku označte slovom „pamätihodnosti“)

alebo na e-mailovú adresu: katarina.olejarova@presov.sk

Súbor na stiahnutie 20180129_124203.jpg 20180129_124203.jpg (4.5 MB)

 
 
ÚvodÚvodná stránka