Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Kto sa stane ďalším laureátom?Vytlačiť
 

V zmysle článku 6 ods. 1 Štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov

mesto Prešov   v y z ý v a   občanov

na predkladanie návrhov na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2017:

 

Cena mesta Prešov

Opálové zrnko mesta Prešov

CENA MESTA PREŠOV je verejným ocenením, ktoré udeľuje mesto Prešov  fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho  a kultúrneho života.

Mesto PrešovUdeľuje sa za vynikajúce tvorivé činy najmä v umeleckej, vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, publicistickej, hospodárskej, športovej a verejno - prospešnej  činnosti, za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Prešov doma i v zahraničí, za výnimočný čin pri živelných pohromách, požiaroch, povodniach a pri záchrane ľudských životov, zdravia, majetku občanov a mesta alebo  za mimoriadny prínos a prezentáciu mesta Prešov na základe dlhodobej aktívnej, tvorivej a činorodej práce.

OPÁLOVÉ ZRNKO MESTA PREŠOV  je verejným ocenením mesta Prešov pre najúspešnejšie podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Prešov za mimoriadne aktivity v oblasti výroby, obchodu a služieb.  Pri výbere podnikateľských subjektov sa zohľadňuje úroveň dosiahnutých výsledkov v ekonomickej oblasti, zamestnanosti, prílevu investícií, prínosu pre verejné financovanie, inovatívnosti a pod., ako aj miera prínosu pre rozvoj a prezentáciu mesta prostredníctvom podnikateľskej činnosti.

Opálové zrnko  sa nemôže udeliť podnikateľskému subjektu, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii, má evidované nedoplatky voči mestu Prešov, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni SR a miestne príslušnému daňovému úradu. Opálové zrnko sa nemôže udeliť ani podnikateľskému subjektu, ktorého štatutárny orgán alebo jeho člen bol alebo je  právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, korupciou, poškodzovaním finančných záujmov európskych spoločenstiev, s legalizáciou príjmu z trestnej činnosti, prípadne porušil zákaz nelegálneho zamestnávania.

Návrhy na laureátov

verejných ocenení mesta Prešov za rok 2017  sa podávajú 

písomne  do 28. februára 2018 (vrátane) na adresu:

Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove,

oddelenie kultúry a cestovného ruchu, Jarková 26, 080 01 Prešov

Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov musí obsahovať:

  1. osobné údaje navrhovaného ( meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, v prípade kolektívu, inštitúcie, podnikateľského subjektu  presný názov a sídlo zriaďovateľa),
  2. zdôvodnenie návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov, Opálového zrnka mesta Prešov , podrobné zhodnotenie činnosti a dosiahnuté úspechy, za ktoré je navrhované ocenenie,
  3. kontaktné údaje navrhovateľa (najmä meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, tel. č., prípadne e-mailová adresa).

Podrobnejšie informácie o verejných oceneniach mesta Prešov o podmienkach a postupe pri ich udeľovaní nájdete Štatúte udeľovania ocenení mesta Prešov na http://www.presov.sk/statut-udelovania-oceneni-mesta-presov-0-clanok/mid/313204/.html#m_313204

Vážení občania!

Zašlite nám svoje návrhy na laureátov Ceny mesta Prešov a Opálového zrnka mesta Prešov  za rok 2017.

Pomôžte zviditeľniť tých, ktorých práca a konanie priniesli úspech a dobré meno nášmu mestu!


 
 
ÚvodÚvodná stránka