Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Aj komín môže spôsobiť požiar. Aké pravidlá treba dodržiavať?Vytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove upozorňuje občanov, aby nezabúdali na dôsledky podceňovania nebezpečenstva spojeného s vykurovacím obdobím, ktoré často vedie ku škodám na majetku.

Aj komín môže spôsobiť požiar. Aké pravidlá treba dodržiavať?Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru, o čom svedčí každoročná hasičská štatistika požiarovosti. V okresoch Prešov a Sabinov bolo počas minuloročného vykurovacieho obdobia zaznamenaných 15 požiarov od vykurovacích systémov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody na 56 450 eur a uchránené hodnoty vo výške 483 000 eur.

Požiare boli spôsobené najmä tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo komínovými telesami, pričom najčastejšou príčinou vzniku požiaru bola porucha vykurovacích spotrebičov, dymovodov a komínov, vyhorenie sadzí v komíne, poškodenie dymovodu, alebo škára v komíne.

Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení a komínov je človek a jeho vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Podľa doterajších skúseností však možno predísť až 90% požiarov, a to zodpovednejším prístupom občanov k prevádzkovaniu vykurovacích telies a ku kontrole a čisteniu komínov.

Kameňom úrazu je nevedomosť občanov o povinnostiach v súvislosti s technickými podmienkami a požiadavkami na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania. Týka sa to aj výstavby a používania komína a dymovodu, lehôt ich čistenia a vykonávania kontrol. Je predovšetkým na občanoch, aby túto oblasť nebrali na ľahkú váhu a prejavili dostatok záujmu predchádzať vzniku požiarov, ktorých príčinou sú práve činnosti spojené s vykurovaním.

Aj komín môže spôsobiť požiar. Aké pravidlá treba dodržiavať?Posledné trendy svedčia o návrate k vykurovaniu drevnou hmotou, ktorá patrí medzi najlacnejšiu  a najdostupnejšiu. Tiež sa veľkej obľube tešia kozuby, a to nielen v rekreačných chalupách a chatách, ale aj v rodinných domoch, s čím súvisí aj zvýšené riziko vzniku požiaru pri ich nesprávnom prevádzkovaní. Táto skutočnosť je negatívne premietnutá do celkových štatistík požiarov posledných rokov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove upozorňuje občanov, aby nezabúdali na dôsledky podceňovania nebezpečenstva spojeného s vykurovacím obdobím, ktoré často vedie ku škodám na majetku či dokonca, na zdraví.

Niekoľko pravidiel, zásad a odporúčaní, na ktoré počas vykurovacieho obdobia netreba zabúdať:                                                                                 

 • dodržiavajte návody na obsluhu,

 • dbajte   na  to,  aby  vykurovacie  spotrebiče  -  sporáky,  pece  a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov, a odborne zaústené do komínových prieduchov,

 • nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch,   

 • neskladujte a nesušte v blízkosti vykurovacích spotrebičov horľavé materiály; ak je už nevyhnutné sušiť horľavý materiál v blízkosti spotrebiča, nenechávajte ho bez dozoru,   

 • popol z vykurovacích telies ukladajte do nehorľavých nádob s uzatvárateľným vekom,

 • dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie tuhých, kvapalných a plynných palív.

Protipožiarnu bezpečnosť pri vykurovaní ovplyvňujeme všetci svojím konaním a správnymi rozhodnutiami. Požiar môže v priebehu niekoľkých minút zničiť celý majetok. Netreba zabúdať na to, že za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá každý majiteľ alebo užívateľ rodinného domu sám a je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov.

Aj komín môže spôsobiť požiar. Aké pravidlá treba dodržiavať?Čistenie komínov a kontrolu celkového technického stavu však odporúča Hasičský a záchranný zbor nechať na odborníkov. Pri kontrole je vhodné zamerať sa na celkové stavebné prevedenie a funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu alebo opotrebovaniu. Len dôsledným dodržiavaním týchto rád sa predíde vzniku požiarov v domovoch.

Zvýšenú aktivitu venujte vykonávaniu preventívnych opatrení a ich realizovaniu pred začatím vykurovacieho obdobia, a taktiež dodržiavaniu bezpečnostných zásad počas vykurovacieho obdobia.

 1. V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte zachovať rozvahu.
 2. Chráňte najprv život a zdravie, až potom majetok.
 3. Požiar ihneď ohláste Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú linku 150 alebo 112.
 4. Ak je to možné, urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínového telesa resp. vykurovacieho spotrebiča a vypnite prívod energií.
 5. Na zrazenie a uhasenie horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok. Požiar sadzí v komíne nikdy nehaste vodou! Mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu alebo dokonca výbuchu.

 

npor. Ľubomír Kijovský

samostatný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Prešove


 
 
ÚvodÚvodná stránka