Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta PrešovVytlačiť
 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) v spojení s § 12 ods. 1 prvá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční

dňa 18. septembra 2019 (streda) so začiatkom o 9.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24

Poslanci budú rokovať o týchto bodoch programu:

 1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene. Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2012 o peších zónach na území mesta Prešov. Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ  
 4. Program odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020 (POH). Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
 5. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2019. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
 6. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/Z/2019. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
 7. Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov a.s. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
 8. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
 9. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
 10. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta. Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta
 11. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 2. štvrťrok 2019. Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta
 12. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 1. polrok 2019. Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta
 13. Prerokovanie „Petície proti prepojeniu ulíc Sibírska – Pod Šalgovíkom a dobudovaniu trolejového vedenia“. Predkladá: Ing. arch. Vladimír Krištof, poverený riadením odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby MsÚ
 14. Návrh na schválenie Doplnku č. 5 k Zriaďovacej listine pre Zariadenie pre seniorov Náruč, Ul. Veselá č. 1, Prešov. Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, PhD., poverená riadením odboru služieb pre občanov MsÚ
 15. Návrh na zaradenie neštátnej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
 16. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 829/2017, č. 881/2018 a č. 882/2018 – Prešovská kreatívna fabrika. Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, poverená riadením odboru riadenia projektov MsÚ
 17. Návrh dodatku č. 10 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením Kancelárie prednostky MsÚ.
 18. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Prešove. Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením Kancelárie prednostky MsÚ.
 19. Návrh na vstup do SMART CITIES KLUBU. Predkladá: RNDr. Adrián Kuba, MBA vedúci Kancelárie primátorky mesta
 20. Rôzne.
 21. Interpelácie.
 22. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje  Všeobecná diskusia.
 23. Záver.

 
 
ÚvodÚvodná stránka