Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta PrešovVytlačiť
 

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta PrešovV zmysle § 13 ods. 4 písm. a) v spojení s § 12 ods. 1 prvá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční

dňa 13. februára 2019 (streda) so začiatkom o 10,00 hod.

      v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:

 1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Predkladá:  Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry  a cestovného ruchu MsÚ

 3. Návrh na doplnenie plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ

 4. Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v orgánoch obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

 5. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva  mesta Prešov za 4. štvrťrok 2018. Predkladá: Ing. Alexander Ernst PhD., hlavný kontrolór mesta

 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov a Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov  za rok 2018. Predkladá: Ing. Alexander Ernst PhD., hlavný kontrolór mesta

 7. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta. Predkladá: Ing. Alexander Ernst PhD., hlavný kontrolór mesta

 8. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa. Predkladá:  JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy majetku mesta MsÚ

 9. Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. Predkladá:  JUDr. Ľudmila Vargová, poverená riadením odboru správy majetku mesta MsÚ

 10. Návrh na vyradenie Výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole Sládkovičova 3 v Prešove zo siete škôl a školských zariadení SR a na zaradenie Školskej jedálne pri Materskej škole Sládkovičova 3 v Prešove do siete škôl a školských zariadení SR. Predkladá:  Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry  a cestovného ruchu MsÚ

 11. Návrh na poskytnutie dotácie na prenájom ľadovej plochy na rok 2019. Predkladá:  Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry  a cestovného ruchu MsÚ

 12. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry  a cestovného ruchu MsÚ

 13. Návrh dodatku č. 3 k Štatútu mesta Prešov. Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

 14. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta  Prešov a členov  − neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

 15. Voľba redakčnej rady Kultúrno-spoločenského mesačníka Prešovský magazín. Predkladá: RNDr. Adrián Kuba, MBA, vedúci Kancelárie primátorky mesta

 16. Rôzne.

 17. Interpelácie.

 18. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje  Všeobecná diskusia.

 19. Záver.


 
 
ÚvodÚvodná stránka