Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta PrešovVytlačiť
 

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta PrešovPodľa § 13 ods. 4  písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční

 

dňa 12. decembra 2018 (streda) so začiatkom o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:

 1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
 2. Návrh Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov. Predkladá: Ing. arch. Mária Čutková, vedúca odboru hlavného architekta mesta MsÚ
 3. Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021. Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
 4. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ
 5. Správa z kontrol vykonaných  Útvarom hlavného kontrolóra mesta Prešov. Predkladá:  Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta
 6. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov mesta za 1. polrok 2018. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta
 7. Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za 3. štvrťrok 2018. Predkladá Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta
 8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na I. polrok 2019. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta
 9. Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. a návrh na zmenu jej Zakladateľskej listiny. Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
 10. Návrh na schválenie plánu opráv, údržby a investícií pre nebytové priestory a stavby na rok 2019 zverené spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, vedúca majetkovoprávneho oddelenia MsÚ
 11. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, vedúca majetkovoprávneho oddelenia MsÚ
 12. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. Predkladá: JUDr. Ľudmila Vargová, vedúca majetkovoprávneho oddelenia MsÚ
 13. Návrh na zriadenie novej sociálnej služby – Jedáleň, NS Opál, Zemplínska 9, Prešov. Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ
 14. Návrh na schválenie Doplnku č. 4 k Zriaďovacej listine pre Zariadenie pre seniorov Náruč, Ul. Veselá č. 1, Prešov. Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ
 15. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov. Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
 16. Návrh dodatku č. 9 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Predkladá Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ
 17. Návrh dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Prešove. Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ
 18. Návrh dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Predkladá Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ
 19. Rôzne.
 20. 14.00 hod. − Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
 21. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
 22. Záver.

 
 
ÚvodÚvodná stránka