Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Aktuálne udalosti

Úžasné halušky prešovských seniorovVytlačiť
 

Seniori z prešovských denných centier a stacionárov už druhý rok súťažili vo varení tejto tradičnej slovenskej dobroty. Areál SOŠ Mladosť dnes rozvoňali haluškami a dobrou náladou.

Úžasné halušky prešovských seniorov„Je tu úžasná atmosféra, som rád, že som sa mohol zúčastniť takejto skvelej akcie. Ja sám mám veľmi rád halušky, najmä tie bryndzové,“ s úsmevom priznal viceprimátor mesta Prešov Štefan Kužma, ktorý bol zároveň predsedom hodnotiacej komisie. Tá sa zamerala na kvalitu použitých surovín, hygienické zásady pri práci, čistotu pracoviska, servírovanie, ale najmä na chuť halušiek. Tie sa pripravovali tak tradičné bryndzové, ako aj tvarohové. Jedno družstvo dokonca z dodaných surovín, mimochodom, tie mali všetky družstvá rovnaké, dokázalo navariť aj rožňavské banícke halušky – so zemiakmi.

Úžasné halušky prešovských seniorovSúťaže vo varení halušiek sa zúčastnili 4 družstvá – ZKS Staré Mesto, Združenie vojnových poškodencov, družstvo občianskeho združenia aktívnych seniorov Aksen Prešov a JDS MO – II Nižná Šebastová. Skúsených kuchárov a kuchárky prišli podporiť ich kolegovia z denných centier a stacionárov Opál, Družba, Sabinovská a Nižná Šebastová.

Porote najviac chutili halušky, ktoré navarilo družstvo z Nižnej Šebastovej, no víťazmi boli všetci. Každý si odniesol ceny a medaily, ktoré im odovzdal predseda poroty, viceprimátor Štefan Kužma. Družstvo s najchutnejšími haluškami získalo navyše aj putovný tanier.

Úžasné halušky prešovských seniorovAreálom sa počas celého dňa niesol spev ľudových piesní v podaní skupín, pôsobiacich v jednotlivých denných centrách a stacionároch. Zúčastnení si okrem halušiek pochutnali na káve, koláčikoch i na guľáši. Prešovskí seniori tak strávili príjemný deň plný zábavy, spevu a výborného jedla.

 


 
 

Družstvo ZŠ Československej armády z Prešova je víťazom krajského kola Vytlačiť
 

Už dvadsiaty krát vybehli na štadióny krajských kôl školské futbalové družstvá v jubilejnom 20. ročníku minifutbalového turnaja McDonald´s Cup. Centrom futbalistov z Prešovského kraja bol Sabinov. Majstrovstvá Slovenska v Poprade tak majú ďalších finalistov, a to hráčov Základnej školy Československej armády 22 z Prešova.

Futbalový  turnaj  McDonald´s  Cup sfúkava na pomyslenej torte 20 sviečok. V tomto  jubilejnom ročníku sa prihlásilo rekordných 948 základných škôl z celého Slovenska. Systém turnaja je jednoduchý - jednotlivé školské futbalové družstvá postupujú od školských, kvalifikačných, okresných (niekde regionálnych) a krajských kôl až do celoslovenského finále, pričom už dva roky sa do turnajov zapájajú aj dievčatá.

V Prešovskom kraji sa zúčastnilo turnaja 150 základných škôl, do krajského kola sa prebojovali víťazi dvanástnich okresných kôl, pričom prvenstvo na stupni víťazov získalo družstvo ZŠ Československej armády 22, Prešov.

Osem krajských tímov zabojuje v  Poprade na trávniku Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu nielen o titul Majstra Slovenska, zároveň aj o hlavnú cenu, ktorou je výlet do Londýna a účasť na futbalovom zápase počas tohtoročného októbra.

Postupový futbalový turnaj McDonald´s Cup vyhlasuje MŠVVaŠ SR a spoluorganizujú ho Slovenský futbalový zväz a generálny partner McDonald´s. Patronát nad turnajom drží dlhé roky slovenská futbalová jednotka Marek Hamšík, hráč talianskeho klubu SSC Neapol a sedemnásobný Futbalista roka. Obľúbená športová značku PUMA sa rozhodla v tomto ročníku turnaja podporiť malých športovcov spoločne so spoločnosťou SPORTISIMO.

Družstvo ZŠ Československej armády z Prešova je víťazom krajského kola

Viac informácií na: www.mcdonaldscup.sk

Poradie víťazov:

 1. miesto: ZŠ Československej armády 22, Prešov
 2. miesto: ZŠ Konštantínova 1751/64, Stropkov
 3. miesto: ZŠ s MŠ Tajovského 2764/17, Poprad
 4. miesto: ZŠ Lúčna, Vranov n/Topľou
 5. miesto: ZŠ sv. Cyrila a Metoda (o.z. CSŠ), Humenné
 6. miesto: ZŠ Komenského 113, Lipany
 7. miesto: ZŠ s MŠ Nižná brána 8, Kežmarok
 8. miesto: ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov
 9. miesto: ZŠ s MŠ Školská 93, Plaveč
 10. miesto: ZŠ Kračúnovce 277, Kračúnovce
 11. miesto: Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla, Komenského 64/17, Belá n/Cirochou
 12. miesto: ZŠ Gašpara Haina 37, Levoča

 

Najlepšia hráčka: Liana Hricová, ZŠ Lúčna, Vranov n/Topľou

Najlepší hráč: Filip Blaško,  ZŠ Československej armády 22, Prešov

Najlepší strelec: Teo Korady, ZŠ Konštantínova 1751/64, Stropkov

Najlepší brankár: Juraj Goliaš, ZŠ Československej armády 22, Prešov

2. miesto

3. miesto


 
 

44. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov Vytlačiť
 

 sa uskutoční

dňa 30. mája (streda) so začiatkom o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:

 1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

 1. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

 1. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností
  s majetkovou účasťou mesta Prešov a mestskej príspevkovej organizácie PKO
  za rok 2017.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ  

 1. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa.

Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

 1. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/Z/2018.

Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania MsÚ

 1. Návrh Komunitného plánu  sociálnych   služieb   mesta   Prešov  na  roky 2018-2025 s prílohami a návrh Akčného plánu na roky 2018-2020.

Predkladá:  PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ

 1. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

 1. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

 1. Návrh na zmenu spoločenskej zmluvy spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. − doplnenie konateľov spoločnosti.

        Predkladá: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ

 1. Návrh Dodatku č. 9 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

 1. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

Predkladá: Ing. Eduard Vokál, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

 1. Návrh na poskytnutie dotácií na mestom Prešov podporované oblasti v roku 2018.

Predkladá: Mgr. Ján Vysocký, vedúci kancelárie primátora mesta

 1. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry v meste Prešov v roku 2018.

Predkladá: PaedDr. Jitka Semivanová, poverená vedením odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

 1. Návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2018.Predkladá: PaedDr. Jitka Semivanová, poverená vedením odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

 

 1. Návrh na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti v meste Prešov v roku 2018 v súlade s VZN mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov.

Predkladá:  PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ

16.Návrh na zaradenie Školského klubu detí pri Súkromnej spojenej škole, EUROPEAN ENGLISH SCHOOL, org. zložky Súkromnej základnej školy, Solivarská 28,  Prešov
a Jazykovej školy ELBA  do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

17. Informatívna správa o podaných žiadostiach na zabezpečenie ľadovej plochy počas rekonštrukcie Zimného štadióna. 

 1. Prerokovanie protestu prokurátora, sp. zn. VI/2 Gd 411/17/1000-10, proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 9/2016 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Prešov.

Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ

 1. Informácia o splnení  uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 921/2018.

Predkladá:  PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru sociálnych služieb MsÚ

 1. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
  Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru strategického rozvoja MsÚ
 1. Rôzne.
 1. Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva.
 1. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po nich nasleduje rozprava poslancov mestského zastupiteľstva na témy, ktoré odzneli vo vystúpeniach obyvateľov mesta.
 1.   Záver.

 

 


 
 

MŠ Sabinovská bude mať novú fasáduVytlačiť
 

Deti z Materskej školy na Sabinovskej ulici sa už čoskoro budú môcť tešiť z krajšej škôlky. Začínajú sa práce na kompletnej oprave fasády.

Práce na materskej škole zahŕňajú celkovú MŠ Sabinovská bude mať novú fasádu - zdroj: google mapsopravu a zateplenie fasády troch školských pavilónov. V rámci realizovaných stavebných aktivít sa tiež oplechujú okná, opraví bleskozvod, dažďové vpuste a zvody. Celková vysúťažená cena stavebných prác je v objeme 179 993 eur a realizovať ju bude firma Lechstav, s.r.o.

Predpokladá sa, že práce by mali byť dokončené v priebehu najbližších šiestich mesiacov. Spolu s MŠ na Sabinovskej ulici sú v pláne úpravy aj na desiatich ďalších materských školách v Prešove.


 
 

Dobrovoľnícky festival v plnom prúdeVytlačiť
 

Kvašnú vodu dnes v rámci festivalu dobrovoľníctva Milujem svoje mesto čistila primátorka i arcibiskup.

„Dobrovoľníctvom môžeme meniť veci k lepšiemu, a to nielen v zmysle očisty mesta. Prehlbuje sa tým spriaznenosť a zodpovednosť za mesto, v ktorom žijeme,“ vyjadrila primátorka Andrea Turčanová nadšenie pre projekt Milujem svoje mesto, ktorý sa rozhodla po úspešnom nultom ročníku  podporiť a pridať ruku k dielu rovnako ako v predchádzajúcom roku.

Milujem svoje mestoDnešok tak primátorka odštartovala ranným brífingom s novinármi priamo v teréne -  aj za účasti arcibiskupa – metropolitu Jána Babjaka a  platformy Kresťania v Prešove, ktorí spolu s  autormi projektu Gabrielom Paľom, Radoslavom Kizekom a Pavlom Birošom tiež pomáhali nášmu mestu. Tento organizačný tím festivalu sa dnes podujal čistiť priestranstvo lesa okolo Kvašnej vody.  Arcibiskup spolu so zamestnancami svojho úradu zbierali odpadky a čistili les. Primátorka mesta Prešov sa pridala k rovnakej aktivite.

V rámci projektu sa potom primátorka presunula na sídlisko Sekčov, kde na ulici Laca Novomeského zasadila strom  - ambrovník spolu s ostatnými mladými ľuďmi, ktorí sa v tejto lokalite do úpravy svojho mesta zapojili sadením iných drevín ako sú sakury a javor červenolistý, ktoré vytvoria Alej Milujem svoje mesto.Milujem svoje mesto

Do projektu Milujem svoje mesto sa prihlásilo viac ako 40 škôl a vyše 3000 dobrovoľníkov. Počas druhého dňa festivalu pracovalo na skvalitnení a skrášlení životného prostredia v Prešove 15 škôl a 385 ľudí.

Mimoriadne aktívnymi školami sú Spojená škola na Kollárovej ulici, Hotelová akadémia či Základná škola na ulici Československej armády, ktorých žiaci a študenti sa do festivalu zapájajú takmer každý deň. Zaujímavosťou je, že projekt podporili a do Prešova prišli aj žiaci zo Základnej školy z Chminianskych Jakubovian, pridali sa k Prešovčanom a svojou prácou podporili túto myšlienku, napriek tomu, že sú doma mimo mesto Prešov.


 
 

DNI MESTA PREŠOV 2018 - kompletný programVytlačiť
 

Dni mesta PrešovMilí Prešovčania, mesto Prešov a Park kultúry a oddychu Prešov vás srdečne pozývajú na DNI MESTA PREŠOV 2018, ktoré sa uskutočnia v dňoch 4.- 9. júna 2018. Pešia zóna ožije bohatým a zaujímavým kultúrnym programom, remeslami, hrami a zábavou.

 

PROGRAM DNÍ MESTA PREŠOV 2018

 

pondelok 4. jún:

PÓDIUM:

14:00– 15:00 OCEÁN UMENIA  - Vystúpenie žiakov ZUŠ Jána Pöschla a jej umeleckých telies  - hudobná skupina JP Band, ĽH Janička, tanečný orchester, dychový orchester, flautové súbory, komorné zoskupenia a sólisti...

15:30 – 16:30 Volajú ho slovenský Bocelli...MAROŠ BANGO - Vystúpenie nevidiaceho charizmatického speváka s krásnym hlasom a veľkým srdcom  

16:45 – 17:00 Slávnostné otvorenie DNÍ MESTA PREŠOV  2018

17:00 – 18:00 Predstavuje sa partnerské mesto NYÍREGYHÁZA (HU) - Program  študentov Strednej umeleckej školy v Nyíregyháze

19:00 Príjazd  prešovských motorkárov a prezentácia motoriek rôznych značiek a ich úprav (Harley Davidson, Yamaha, Kawasaki …. )

19:05 – 20:00 THEATRUM  MUSICA - Vystúpenie zoskupenia muzikantov,  ktorí hrajú známe aj neznáme diela hudobných klasikov v inom, hlavne rockovom prevedení

20:00– 21:00 ELEVENHILL - Vystúpenie úspešnej  prešovskej hudobnej formácie

21:00– 22:00 ESTER - Vystúpenie prešovskej  rockovej kapely

PEŠIA ZÓNA, FLORIÁNOVA ul.:

10:00– 19:00 PREŠOVSKÝ MONTMARTRE - Tradičné maľovanie portrétov a architektúry na pešej zóne prešovskými výtvarníkmi spojené s večernými  koncertmi na Floriánovej ul., Happeningy, workshopy

17.00  / Floriánova ulica - Poklady sveta - Mgr. art. Kamil Jurašek maľuje  na plátno s rozmermi 2x2  m priamo pred divákmi (v piatok sa uskutoční jeho dražba)

18.00   / Floriánova ulica - Kombozet - Sláčikové kvarteto odohrá šansóny  aj skladby svetových umelcov ( E. Piaf, Ch. Aznavour),  pop balady, piesne (E. Presley...), ľahké  jazzové  skladby (F. Sinatra, L. Amstrong, G. Gerswin), známe  filmové melódie; (V prípade nepriaznivého počasia sa koncert presúva do Caraffky)

14:00 – 18:00  / Južný park - OZ Kreativus - Netradičné hry, súťaže  a aktivity pre deti aj dospelých 

Zaujímavé atrakcie pre deti  / pešia zóna

Detský kolotoč, nafukovacie hrady, bungee trampolina,  autíčka...

 

utorok 5. jún:

PÓDIUM:

14:30– 15:00 Mandolínový súbor TATRÍN - Program známeho prešovského súboru zložený zo zmesi trampských, country piesní a melódií južných krajín

15:30– 16:15 TÓNY LETA - Pestrá zmes  hudby a tanca v podaní študentov Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove

16:15– 16:45 TRIAL SHOW Jána Kočiša - Dynamická a adrenalínová cyklotrial show

17:00– 18:00 Predstavuje sa partnerské mesto NOWY SACZ  (PL)

19:00– 20:00 METROPOLIS - Vystúpenie slovenskej rockovej  skupiny zo Serede

20:30– 21:30 ZOČI  VOČI - Vystúpenie slovenskej rockovej skupiny z Nitry

PEŠIA ZÓNA, FLORIÁNOVA ul.:

10:00– 19:00 PREŠOVSKÝ MONTMARTRE - Tradičné maľovanie portrétov a architektúry na pešej zóne prešovskými výtvarníkmi spojené s večernými  koncertmi na Floriánovej ul., Tvorivá dielňa  pod vedením Mgr. Anky Hekkelovej

18.00  / Floriánova ulica - Satin Lead - Vystúpenie Ľuboslava Petrušku so svojím rock´n´rollovým zoskupením (V prípade nepriaznivého počasia sa koncert presúva do Caraffky)

14:00– 18:00 / Južný park - ZUŠKA  V KOCKE, KOCKA V ZUŠKE  - ZUŠ výtvarný odbor na Októbrovej 32 v Prešove predstaví históriu, súčasnosť  a budúcnosť Prešova v kocke

14:00 – 18:00  / Južný park - OZ Kreativus - Netradičné hry, súťaže  a aktivity pre deti aj dospelých

Zaujímavé atrakcie pre deti  / pešia zóna

Detský kolotoč, nafukovacie hrady, bungee trampolina,  autíčka...

 

streda 6. jún:

PÓDIUM:

15:00 – 15.30 MÓDNA SHOW - Žiaci SOŠ podnikania na Masarykovej 24 predstavia svoje úspešné módne kolekcie z  celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou „Módna línia mladých 2018“

15:30 – 16:00 FERI a PALI - zábavné duo - Rozprávanie o živote dvoch kamarátov

16:00 – 16:30 MÓDNA SHOW - Žiaci SOŠ podnikania na Masarykovej 24 predstavia svoje úspešné módne kolekcie z  celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou „Módna línia mladých 2018“

16:30 – 17:00 FERI a PALI - zábavné duo - Rozprávanie o živote dvoch kamarátov 

17:00 – 17:30 KEEP MOVIN - Akrobatická silová show spojená so zábavnými prvkami

17:30 – 17:45 Tradičné chute Šariša - Vyhodnotenie  3. ročníka  súťaže vo varení „mačanky“

19:00 – 20:30 AKUSTIKA - Vystúpenie prešovskej  reggae – world music kapely

20:30 – 22:00 HEĽENINE OČI - Vystúpenie známej a veľmi obľúbenej prešovskej multižánrovej kapely

PEŠIA ZÓNA, FLORIÁNOVA  ul.:

10:00– 19:00 PREŠOVSKÝ MONTMARTRE - Tradičné maľovanie portrétov a architektúry na pešej zóne prešovskými výtvarníkmi spojené s večernými  koncertmi na Floriánovej ul.; Remeslo má zlaté dno – predstavenie umelcov a ich handmade výrobkov

18.00  / Floriánova ulica Folklórny súbor SOLIVARČAN a Detský folklórny súbor SOLIVARÍK - Program známych prešovských folklórnych súborov (V prípade nepriaznivého  počasia sa koncert presúva do Caraffky)

14:00– 19:00 Tradičné chute Šariša - Prešovský klub kuchárov a cukrárov ponúka ochutnávku „mačanky“ v rámci už 3. ročníka súťaže vo varení tohto tradičného východniarskeho jedla

14:00 – 18:00  / Južný park - OZ Kreativus - Netradičné hry, súťaže  a aktivity pre deti aj dospelých 

15:00 SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  MESTA PREŠOV / historická sála PKO Čierny orol, Hlavná 50/ Odovzdávanie verejných ocenení mesta Prešov oceneným laureátom

Zaujímavé atrakcie pre deti  / pešia zóna

Detský kolotoč, nafukovacie hrady, bungee trampolina,  autíčka...

 

štvrtok 7. jún:

PÓDIUM:

16:00 – 16:10 Slávnostné otvorenie PREŠOVSKÉHO TROJIČNÉHO JARMOKU

16:10 – 21:00 VYSTÚPENIE FOLKLÓRNYCH SÚBOROV - DFS Šarišanček, UGUNTINA súbor z Lotyšska, DFS Šariš - ZUŠ Prešov, hudobno-spevácke zoskupenie Aksen, FS Karpaťanin, DFS Petrovančan, FS Dúbrava, FS Starišan,  FS ŠARIŠAN

PEŠIA ZÓNA, FLORIÁNOVA ul.:

10:00-19:00 PREŠOVSKÝ TROJIČNÝ JARMOK  - prehliadka tradičných remesiel

10:00– 19:00 PREŠOVSKÝ MONTMARTRE - Tradičné maľovanie portrétov a architektúry na pešej zóne prešovskými výtvarníkmi spojené s večernými  koncertmi na Floriánovej ul.

18.00 / Floriánova ulica - Potmehút  - Vystúpenie prešovskej kapely, ktorej tvorbu je možné charakterizovať ako  impresionistický folk (V prípade nepriaznivého  počasia sa koncert presúva do Caraffky)

 

piatok 8. jún:

PÓDIUM:

15:30– 16:30 MÁME RADI PREŠOV - Hudobno- tanečno-spevácky blok žiakov a pedagógov ZUŠ Mikuláša Moyzesa

17:00– 18:00 OLD SCHOOL BROTHERS - Tanečná show tanečníkov z tanečnej školy Old School Brothers

18:50 – 19:00 Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie tablo v Prešove spojené s odovzdaním cien za najkrajšie tablo

19:00– 20:00 CHIKI-LIKI-TU-A: Vystúpenie známej a obľúbenej prešovskej alternatívnej hudobnej skupiny

20.30 – 21:30 LAURA  A  JEJÍ TYGŘI  - Vystúpenie pražskej hudobnej skupiny ovplyvnenej radom hudobných žánrov akými sú funk, soul, jazz  alebo rock

22:00– 23:00 BILLY BARMAN - Vystúpenie obľúbenej rockovej hudobnej skupiny z Bratislavy

PEŠIA ZÓNA, FLORIÁNOVA ul.:

10:00-19:00 PREŠOVSKÝ TROJIČNÝ JARMOK  - prehliadka tradičných remesiel

10:00– 19:00 PREŠOVSKÝ MONTMARTRE - Tradičné maľovanie portrétov a architektúry na pešej zóne prešovskými výtvarníkmi spojené s večernými  koncertmi na Floriánovej ul.

17.00 / Floriánova ulica - Verejná dražba obrazu vytvoreného Mgr. art. Kamilom Jurašekom v pondelok počas Prešovského Montmartru

17:00 / historická sála PKO Čierny orol, Hlavná 50 - Modlitbičky - Jana Bezek / Milan Rúfus Zhudobnené Modlitbičky Milana Rúfusa v spolupráci so slovenskou džezovou klaviristkou, skladateľkou Janou Bezek  a Bratislavským detským  zborom

18.00 / Floriánova ulica - Daša Kostovčik & band - Vystúpenie mladej talentovanej košickej speváčky s kapelou (V prípade nepriaznivého  počasia sa koncert presúva do Caraffky)

 

sobota 9. jún:

PÓDIUM:

16:00– 16:50 DIVADLO CILILING - Predstavenie interaktívnej rozprávky Kocúr v čižmách

16:50 – 17:20 SOKOLIARSKA SKUPINA sv. BAVONA - Sokoliarske vystúpenia, ukážky práce s dravcami, kombinácia vzdelávania a zábavy

17:20 – 17:30 MERLIN - SZUŠ zo Sniny predstaví Írske a dobové tance

17:30  – 18:00 SOKOLIARSKA SKUPINA sv. BAVONA
Sokoliarske vystúpenia, ukážky práce s dravcami, kombinácia vzdelávania a zábavy

18:00 – 18:20 DUO SPIRITO INFIAMMATO - Ranobaroková vokálna a inštrumentálna hudba európskych majstrov v podaní Kamila Skladaná (spev, zobcová flauta), Hana Schlosser (spinet)

18:30 – 19:00 SHŠ COHORS - Hromadné bitky a súboje z obdobia stredoveku, zamerané prevažne na pôsobenie žoldnierskych vojsk a žoldnierov ako takých.

19:00 – 20:30 JAMES EVANS BAND - James Evans, multiinštrumentalista , skladateľ a spevák pochádzajúci z Walesu prináša hudobný štýl typický pre jeho domovinu. Ide o kombináciu národnej írskej hudby s prvkami jazzu, popu a iných hudobných štýlov.

20:30 – 21:00 Divadelná a šermiarska spoločnosť ARAMIS - Známa divadelná a šermiarska spoločnosť z Košíc predvedie hrané fragmenty z dejín Európskeho vojenského umenia

21:00 – 22:15 VERONIKA RABADA so skupinou - Dynamická speváčka s výrazným hlasom prináša so svojou kapelou osviežujúcu hudbu z prostredia ethno world music v dynamicky tanečnom štýle.

22:15 – 22:40 OHŇOVÁ SHOW - Divadelná a šermiarska spoločnosť ARAMIS ukončí Dni mesta Prešov 2018 veľkolepou ohňovou show

 

OBČERSTVOVACIE STÁNKY A ZAUJÍMAVÉ ATRAKCIE PRE DETI CELÝ TÝŽDEŇ.

Zmena programu vyhradená!

Uvedené časy jednotlivých vystúpení sú len orientačné.

www.pkopresov.sk                                 www.presov.sk

 

 

 


 
 

Štartuje Malá logická olympiáda pre predškolákovVytlačiť
 

Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch v týchto dňoch odštartoval 3. ročník Malej logickej olympiády určenej predškolákom. Súťaž preverí jednoduché logické myslenie, pamäť, tvorenie pojmov i precvičovanie jemnej motoriky najmenších.

Štartuje Malá logická olympiáda pre predškolákovTestovanie zaregistrovaných materských škôl sa uskutoční v priebehu roka 2018. Súťažiť môžu deti samostatne písomnou formou (krúžkovaním) alebo spoločným riešením celého detského kolektívu napr. pri počítači – interaktívnej tabuli.

Cieľom súťaže je, aby si deti v predškolskom veku osvojili pravidlá logiky a základy počítania, čo je dôležité nielen pre zvládnutie vyučovacích predmetov v škole, ale aj pre život samotný. Dve úlohy z testovacieho súboru Malej logickej olympiády 2018 zverejnili organizátori projektu k nahliadnutiu širokej verejnosti.

Štartuje Malá logická olympiáda pre predškolákovZaujala vás súťaž o testovaní logického myslenia a nestihli ste zaregistrovať vašu materskú školu? Informujte vedenie materskej školy, tá môže zaregistrovať deti počas realizácie súťaže, a to prostredníctvom webovej stránky www.logickaolympiada.sk. Po ukončení súťaže získa každé dieťa certifikát o jej absolvovaní.

Do Malej logickej olympiády sa tento rok zaregistrovalo viac ako 1300 detí z celého Slovenska. Organizátorom súťaže Malá Logická Olympiáda je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Súťaž podporila Nadácia Eset a mesto Prešov. Odborným garantom je učiteľ a špeciálny pedagóg Ľuboš Lukáč, ktorý je autorom projektov združených pod značkou celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

 

Mgr. Ľuboš Lukáč


 
 

Prešovskí hasiči sú najaktívnejší v okreseVytlačiť
 

Dobrovoľný hasičský zbor Prešov už po tretíkrát obhájil prvenstvo v rámci aktivity v okrsku Prešov. Tentokrát sú dobrovoľní hasiči z Prešova najaktívnejším zborom nielen vo svojom okrsku, ale v celom okrese.

Prešovskí hasiči sú najaktívnejší v okreseDobrovoľný hasičský zbor získal ocenenie za rok 2017, v ktorom zároveň oslávil 170. výročie svojho vzniku. Toto ocenenie patrí všetkým členom zboru, ktorí sa aktívne podieľali na živote zboru, pomáhali pri povodniach a veterných smrštiach, ktoré postihli Prešov, ale aj pri požiari kaštieľa v Nižnej Šebastovej.

Medzi ďalšie činnosti hasičov patrí aj čistenie prírodného letného kúpaliska Delňa a rôzne ďalšie technické zásahy, ako aj asistenčné hliadky počas verejných kultúrnych podujatí, ktoré sa konajú v Prešove.

Prešovskí hasiči sú najaktívnejší v okreseSúčasťou ich aktivít je aj tradičné organizovanie hasičskej súťaže o pohár primátorky mesta Prešov, halová súťaž mladých hasičov a Prešovský železný hasič.

Hasiči majú na starosti aj výchovu mladej generácie v klube mladých hasičov, z ktorých pomaly rastú ich nástupcovia.

Prešovským hasičom sa v minulých rokoch podarilo výrazne doplniť materiálno-technické vybavenie, ale hlavne zabezpečiť priestory vhodné pre potreby Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov.

Za svoje aktivity doteraz získali množstvo ocenení, čo len potvrdzuje ich odvahu, plné nasadenie a ochotu pomáhať.

Ďakujeme a držíme im palce aj naďalej!

 


 
 
Položky 1-8 z 941
ÚvodÚvodná stránka