Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Doprava, energetika, živ.prostredie

Oznámenie údajov o prevádzke malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Prijíma:
MsÚ, odbor služieb pre občanov,
referát klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry
Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý vybavuje danú činnosť:
Ing. Stanislav Tupta, tel. 051/3100229

K vybaveniu potrebujete:
- vyplnený formulár "Oznámenie údajov o prevádzke malého zdroja znečisťovania ovzdušia"

Poplatok:
Poplatok sa vypočíta v zmysle ustanovení zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v zmysle VZN mesta Prešov č. 14/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení VZN mesta Prešov č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prešov č. 14/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
 
Spôsob vybavenia:
vydanie rozhodnutia s určením poplatku za znečisťovanie ovzdušia v zmysle zákonnej úpravy

vydanie rozhodnutia (schvaľuje a podpisuje) primátorka mesta Prešov

Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:
Zákon NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, zákon č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a VZN mesta Prešov č. 14/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení VZN mesta Prešov č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prešov č. 14/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
 

Ohlasovaciu a poplatkovú povinnosť  má každá právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta Prešov v termíne každoročne do 15. februára. Údaje na formulári (spotrebu paliva) je potrebné uviesť za predchádzajúci kalendárny rok!

 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka