Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie

Opatrovateľská služba

Vybavuje:
MsÚ, Odbor služieb pre občanov,
Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Alena Molčanová, tel. 051/3100 525, 051/3100 529, mobil: 0907 927 467
Mgr. Viera Horňáková, tel. 051/3100 525,051/3100 529,
Mgr. Anna Hadačová, tel. 051/3100 529, 051/3100 529, mobil: 0917 284 231.
Mgr. Miriam Komárová, tel. 051/3100 529


K vybaveniu potrebujete:
- vyplniť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
- právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
- potvrdenie o príjme za aktuálny kalendárny rok
- rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony)

Upozornenie:
Žiadosť je potrebné potvrdiť na ÚPSVaR, že sa žiadateľovi o sociálnu službu neposkytuje peňažný príspevok na opatrovanie.
Domácu opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
- ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
- ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa rozhodnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
- ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa rozhodnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
- ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

Príkaz primátora mesta Prešov č. 1/2019 - stanovenie výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života - domáca opatrovateľská služba v znení neskorších predpisov.

 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka