Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Popis

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Prešov.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt,   ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať  alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce  na účel podnikania

                 
Poplatková povinnosť vzniká    

pre fyzickú osobu - občana

 • dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu,
 • dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a podobne)


pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom

 • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu)
 • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania

 

Oznamovacia povinnosť 

Poplatník  je povinný oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik poplatkovej povinnosti  a to do 30 dní,   kedy tieto skutočnosti nastali.

Spôsoby vybavenia

 

Vybavuje

Oddelenie daní poplatkov a podnikania, Jarková 24, 08001 Prešov, 2. poschodie.

Lehoty a termíny

na vybavenie: 30 dní (môže byť prerušená)

Poplatky

Nevyžadujú sa

Legislatíva

 • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prešov

 


 
ÚvodÚvodná stránka