Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Stavebné činnosti

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie stavebného poriadku, Jarková 26, Prešov

Potrebujete:
- 2x dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby
- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe (list vlastníctva, nájomná zmluva)
- súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby
- doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta (záväzné stanovisko odd. územného plánovania a urbanizmu k zmene v užívaní, záväzný posudok Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Prešov)
- kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali
Upozornenie:
rozhodnutie o návrhu sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

Poplatky:
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.

Lehota:
v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch 60 dní
Postup a prílohy sú totožné ako pri stavebnom povolení

Prílohy


 
Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojená so stavebným konaním [PDF] 1._Z_o_zmenu_uzivania_stavby_ak_nie_je_spojena_so_stavebnym_konanim.pdf 1._Z_o_zmenu_uzivania_stavby_ak_nie_je_spojena_so_stavebnym_konanim.pdf (150.2 kB)
Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojená so stavebným konaním [DOC ] 1._Z_o_zmenu_uzivania_stavby_ak_nie_je_spojena_so_stavebnym_konanim.doc 1._Z_o_zmenu_uzivania_stavby_ak_nie_je_spojena_so_stavebnym_konanim.doc (223.5 kB)
ÚvodÚvodná stránka